ⓘ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos ekonomikos reikalų sriti ..

                                     

ⓘ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos ekonomikos reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose srityse.

                                     

1. Istorija

Pirmuoju LR finansų, prekybos ir pramonės ministru 1918 m. lapkričio 11 d. paskirtas Martynas Yčas. Nuo 1923 m. vid. pramonės, prekybos sritys atskirai neišskiriamos, o perduotos finansų ministerijai, kurioje vėliau buvo organizuotas atskiras pramonės departamentas.

Formuojant pirmąją atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybę, atsisakyta komitetų ir ūkiui vadovauti buvo įsteigtos 5 ministerijos: Ekonomikos, Energetikos, Materialinių išteklių, Pramonės, Prekybos. Pirmosios dvi – Ekonomikos ir Energetikos – ministerijos be žymesnių reorganizacijų išliko iki Ūkio ministerijos įsteigimo.

1991 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba panaikino pramonės ministeriją, nustatydama, kad pramonės įmonių steigėjos funkcijas vykdo Ekonomikos ministerija, o jų materialinio ir kito aprūpinimo funkcijas – Materialinių išteklių ministerija.

1991 m. spalio 3 d. įstatymu Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba panaikino Prekybos ministeriją, įsteigdama prekybos ir materialinių išteklių ministeriją.

1992 m. spalio 30 d. įstatymu Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pertvarkė Prekybos ir materialinių išteklių ministeriją į Lietuvos Respublikos pramonės ir prekybos ministeriją, kuri po to išliko nepakitusi iki ūkio ministerijos įkūrimo.

Lietuvos Respublikos Seimas 1996 m. gruodžio 16 d. įstatymu panaikino ekonomikos, energetikos, pramonės ir prekybos ministerijas ir įsteigė Ūkio ministeriją, kuri darbą pradėjo 1996 m. gruodžio 19 d.

2009 m. sausio 12 d. įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas atkūrė Energetikos ministeriją.

2019 m. pervadinta į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

                                     

2. Veiklos sritys

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras atsakingas už šias valdymo sritis:

  • Ūkio politiką: bendroji ekonominė makroekonominė politika, konkurencijos politika, Europos Sąjungos vidaus rinkos politika, viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje, pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, politika, vidaus prekyba įskaitant alkoholio ir tabako kontrolę, mokėjimų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos politika, prekių ir paslaugų reklama, metrologija, standartizacija, akreditacija, žmogiškieji ištekliai, reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas.
  • Konkurencingumo didinimą: palankios aplinkos verslui kūrimas, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, geresnis reglamentavimas, verslo priežiūra, įmonių teisė, valstybės valdomos įmonės, valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimas, nemokumas, investicijų, eksporto skatinimo, koncesijų, inovacijų, kosmoso politika, pramonės ir paslaugų plėtra, turizmas, kurortai ir kurortinės teritorijos.
                                     

3. Vadovybė

Nuo 2020 m. gruodžio 11 d., ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovauja Aušrinė Armonaitė.

Viceministrai - Jovita Neliupšienė, Eglė Markevičiūtė, Vincas Jurgutis, kanclerė - Iveta Paludnevičiūtė.