ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 407

Rimantas Gasparavičius

1982 m. baigė ekonominės kibernetikos specialybę Vilniaus universitete. 1986–1990 m. dirbo Vilniaus universitete. 1990–1991 m. Socialinės apsaugos ministerijos vadovaujantysis referentas. 1991–1998 m. Krašto apsaugos departamento nuo 1991 m. lapk ...

Mikas Gedgaudas

Kilęs iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų Gedgaudų giminės. Baigė Vilniaus matininkų mokyklą. 1905 m. rugsėjo mėn. savanoriu stojo į Rusijos imperijos kariuomenę. 1906 m. baigė Michailo artilerijos karo mokyklą Sankt Peterburge. 1911–19 ...

Vincas Giriūnas

1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. gruodžio mėn. baigė Kauno karo mokyklą, paskirtas į Elektrotechnikos batalioną. Nuo 1920 m. liepos mėn. Vilniaus komendantūros mokomosios komandos, nuo 1920 m. spalio mėn. Vienuoliktojo pėstininkų p ...

Domas Grabys

Mokėsi Palangos progimnazijoje, vėliau – Liepojos gimnazijoje. 1917–1919 m. studijavo mediciną Charkovo universitete. 1919 m. spalio mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Artilerijos pulko gydytojo padėjėju, vėliau – į Karo ligoninę. ...

Juozas Gražulis (1900)

1919 m. baigė Karo mokyklą Kaune, 1928 m. – Versalio fortifikacijos karo mokyklą. Nuo 1919 m. sausio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919–1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais, Sovietinės Rusijos ir Lenkijos kariuomenėm ...

Vaclovas Griganavičius

1909 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, 1910 m. Kazanės universitete išlaikė provizoriaus padėjėjo egzaminus. Nuo 1912 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, 1913 m. baigė mokomąją komandą, 1915 m. baigė karo mokyklą, praporščikas, ...

Juozas Grigiškis

Baigė du Maskvos aukštesniosios technikos mokyklos kursus. Pašauktas į Rusijos imperijos kariuomene, baigė Pirmąją Peterhofo praporščikų mokyklą. 1919 m. gegužės mėn. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenės Aviacijos dalį. Nuo 1920 m. gegužės mėn. ...

Vladas Grudzinskas

Per Pirmąjį pasaulinį karą mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dalyvavo kovojant su Vokietijos kariuomenės daliniais Rumunijos fronte. 1917 m. kariuomenės valdininkas. 1918 m. vasario mėn. lietuvių karininkų išrinktas į 6-osios armijos karinį komi ...

Antanas Gruodis (1900)

1920 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. Baigė Kauno karo mokyklą. 1921 m. gruodžio mėn. paskirtas į Antrąjį pėstininkų pulką. 1928 m. kovo mėn. perkeltas į Kariuomenės teismą sekretoriaus padėjėju. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teis ...

Kazys Gudelis

1919 m. liepos mėn. baigė Kauno karo mokyklą, tarnavo Pirmajame raitelių pulke. 1920 m. liepos-gruodžio mėn. dalyvavo kovojant su Lenkijos kariuomenės daliniais. 1923 m. spalio mėn. baigė Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1927 m. kovo mėn. pulko ...

Vladas Ingelevičius

1913 m. baigė Sankt Peterburgo karo medicinos akademiją, su kitais joje įkūrė slaptą lietuvių korporaciją "Fraternitas Lithuanica". 1913–1917 m. Rusijos imperijos kariuomenės gydytojas. Nuo 1918 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, 1919 m. sanitari ...

Bronius Ivanauskas

1907–1914 m. Bronius Ivanauskas mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1916 m. mobilizuotas į rusų kariuomenę. Odesoje baigė karo mokyklą. Dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose su vokiečiais Rygos fronte. 1918 m. grįžo į Lietuvą, nuo 1919 m. sau ...

Pranas Jackevičius

Duktė Galina Jackevičiūtė. 1899 m. Rusijos imperijos kariuomenės savanoris. 1902 m. baigė Vilniaus karo mokyklą, 1911 m. – raitelių kursus Carskoje Selo. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, rotmistras. Nuo 1918 m. gruodžio mėn. Lietuvos kariuom ...

Juozas Jagminas

Tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, Japonijos-Rusijos karo ir Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1920 m. vasario mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomene, laikinai ėjo Pirmosios brigados vyr. gydytojo pareigas. 1920 m. liepos – gruodžio mėn. dal ...

Aleksandras Jakaitis

Kaip Rusijos imperijos kariuomenės karininkas dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, kovojo su Raudonąja armija, Lenkijos kariuomenės daliniais. 1919–1920 m. Joniškėlio bataliono, kuris performuotas į Devint ...

Linas Janulionis

1914 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Gamtos ir matematikos fakultetą, 1917 m. – Petrogrado Karo medicinos akademiją. Po 1917 m. Spalio perversmo Rusijoje aktyviai dalyvavo kuriant lietuvių karinius dalinius. 1918 m. gruodžio mėn. Lietuvos ...

Česlovas Januškevičius

1919 m. gruodžio mėn. baigė Karo mokyklą. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su Lenkijos kariuomenės daliniais. 1923 m. perkeltas į Karo aviaciją. 1925 m. baigė aukštojo pilotažo kursus. 1926 suteiktas karo lakūno vardas. Nuo 1927 m. tarnavo Mokomo ...

Eduardas Jodko

1899 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1899 m. spalio mėn. baigė Sankt Peterburgo Vladimiro karo mokyklą. Karininku dalyvavo 1904–1905 m. Japonijos-Rusijos, Pirmajame pasauliniame kare; baterijos, diviziono vadas; 1917 m. papulkininkis. 1918 ...

Antanas Jurgaitis

1979 m. baigė Vilniaus priešlėktuvinės gynybos radioelektronikos mokyklą, 1989 m. baigė Charkovo radiotechnikos karo akademiją, automatinių sistemų valdymo inžinierius, 2000 m. baigė NATO gynybos mokyklos generolų ir admirolų kursus Romoje. Iki 1 ...

Stasys Jurgutis

Nuo 1919 m. sausio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. lapkričio – gruodžio mėn. dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bermontininkais, 1920 m. rugsėjo – gruodžio mėn. su Lenkijos kariuomene. 1922 m. spalio mėn. baigė Aukštuosius karininkų ...

Pranas Kabaila

Mokėsi Padubysio mokykloje. 1908 m. Ventspilyje išlaikė pradinių mokyklų mokytojo egzaminus, 1910–1914 m. mokytojavo. 1914 m. gruodžio mėn. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo karo ligoninėje, sanitariniame traukinyje. 1916 m. baigęs Čiugu ...

Romas Kalinauskas

1974 m. baigė Daugpilio karo mokyklą, 1985 m. baigė Kijevo aukštąją karo aviacijos mokyklą. 1974–1992 m. tarnavo TSRS ginkluotosiose pajėgose, nuo 1976 m. Daugpilio aukštojoje karo mokykloje. Nuo 1992 m. sausio mėn. Vilniaus motodesantinio batali ...

Mečys Kareiva

1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. liepos mėn. baigęs Karo mokyklą, dalyvavo nepriklausomybės kovose su Raudonąja armija, bermontininkais ir Lenkijos kariuomenės junginiais, pasižymėjo Giedraičių mūšyje. 1922 m. baigė Aukštuosius kar ...

Aleksandras Katchė

Tėvas – Emilis fon Katchė 1863–1946 – buvo Lietuvos vokiečių bendruomenės veikėjas, Kauno vokiečių realinės gimnazijos pirmasis direktorius. Jis buvo vedęs du kartus, šeimoje be Aleksandro dar augo Olga g. 1896–?, Valentinas 1899–1990, Nina 1901– ...

Vilhelmas Kavaliauskas

1969 m. baigė Jeisko karo aviacijos lakūnų mokyklą. 1965–1990 m. tarnavo TSRS karinėse oro pajėgose. 1990 m. gruodžio mėn. – 1991 m. balandžio mėn. Sporto ir technikos susivienijimo "Vytis" prie Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento g ...

Antanas Kazilevičius

1914 m. baigė Maskvos komercijos instituto Komercijos kursus. 1918 m. gruodžio mėn. savanoriu stojo į Joniškėlio partizanų dalinį. Nuo 1919 m. spalio mėn. Joniškėlio bataliono karininkas. 1919 m. gruodžio mėn. batalioną performavus į Devintąjį pė ...

Vitas Antanas Kelevišius

1965 m. Įsrutyje Kaliningrado sritis baigė atsargos karininkų kursus. 1963–1966 m. ir 1968–1970 m. tarnavo TSRS ginkluotosiose pajėgose. 1972–1980 m. Utenos politechnikumo karinio rengimo vadovas. 1980 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė ge ...

Justinas Kibirkštis

Justinas Kibirkštis – Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas. Palaidotas Kėdainių Kauno gatvės kapinėse.

Vincas Kiršinas

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą baigė Panevėžio mokytojų kursus. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, 1917 m. baigė Odesos praporščikų mokyklą. Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. gegužės mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuo ...

Eugenijus Kisinas

1955 m. baigė Leningrado artilerijos mokyklą. 1955–1966 m. tarnavo TSRS Pabaltijo ir Tolimųjų Rytų karo apygardose. 1970 m. aukso medaliu baigė Leningrado karo akademiją. 1970–1977 m. Priekarpatės apygardos artilerijos pulko štabo viršininkas, pu ...

Valdas Kiveris

1985 m. baigė Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakultetą, inžinierius mechanikas. 2000 m. baigė tarptautinius štabo karininkų kursus Nyderlandų gynybos kolegijoje, 2003 m. baigė vadų ir štabo karininkų kursus Kanados karinių pajėgų kolegij ...

Jonas Koreva

1905 m. baigė Vilniaus karo mokyklą, tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Grįžęs į Lietuvą 1919 m. kovo mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Tiekimo skyriaus viršininku. 1919 m. tarnavo Lietuvos karin ...

Jonas Kraucevičius

Brolis Juozas Kraucevičius. 1905 m. baigė Vilniaus karo mokyklą, 1911 m. Sankt Peterburge – gimnastikos mokyklą, 1915 m. automobilininkų mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, Rusijos kariuomenės pulkininkas. 1920 m. grįžo į Lietuvą, mobilizuo ...

Izidorius Kraunaitis

Nuo 1919 m. kovo mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. Dalyvavo kovose su Sovietų Rusijos kariniais daliniais, bermontininkais. 1920 m. spalio mėn. baigęs karo mokyklą, dalyvavo nepriklausomybės kovose su Lenkijos kariniais daliniais prie Širvintų ...

Petras Kutka

1918 m. baigė Petrogrado statybos technikos mokyklą. Grįžęs į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. gruodžio mėn. baigė Kauno karo mokyklą, tarnavo geležinkelių kuopoje nuo 1920 m. Geležinkelių batalionas. 1920 m. liepos – gruodžio ...

Pranas Kvedaras

1914 m. baigęs Varšuvos veterinarijos institutą iki 1920 m. dirbo Tobolsko gubernijoje Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą 1920 m. gruodžio mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, Antrojo raitelių pulko, vėliau – Veterinarijos inspekcijos veterinarijos g ...

Jonas Laurinaitis

1914 m. baigė Maskvos I gimnaziją. Nuo 1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mobilizuotas, tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, 1915 m. baigė IV karininkų mokyklą Maskvoje ir tęsė tarnybą fronte, štabskapitonas. Nuo 1918 m. gruodžio 3 ...

Arvydas Lekavičius

1963 m. baigė Vilniaus radiotechnikos karo mokyklą, 1972 m. baigė Charkovo artilerijos radiotechnikos karo akademiją. 1972–1978 m. Irkutsko srityje, 1978–1987 m. Kazachstane dislokuotų radiolokacinių stočių inžinierius-radioelektronikas. Tobulino ...

Silvestras Leonas

Studijavo Maskvos ir Charkovo universitetuose. Nuo 1916 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1916 m. Kijeve baigė karo mokyklą. 1919 m. grįžęs į Lietuvą stojo į Lietuvos kariuomenę. 1919–1920 m. dalyvavo Nepriklausomybės kare. 1923 m. baigė ...

Raimundas Liormanas

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1914 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, 1916 m. baigė Pskovo karo mokyklą. 1917 m. 12-osios armijos lietuvių karių vykdomojo komiteto vicepirmininkas, dalyvavo Petrogrado lietuvių seime. 1918 m. ...

Albertas Liutermoza

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1915 m. baigė Kazanės karo mokyklą, 1916 m. Oranienbaumo karininkų šaulių mokyklą, 1917 m. štabskapitonas. Grįžęs į Lietuvą 1920 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomen ...

Balys Matulionis

1919 m. baigęs Petrogrado karo medicinos akademiją grįžo į Lietuvą. Studijuodamas priklausė korporacijai "Fraternitas Lithuanica", buvo Petrogrado lietuvių studentų draugijos pirmininkas. Kaip "Grūdo" draugijos įgaliotinis lietuvių pabėgėlių reik ...

Juozas Meidus (1940)

1966–1992 m. LSSR nuo 1990 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos vyr. inspektorius, Pataisos reikalų departamento poskyrio viršininkas, Vilniaus griežtojo režimo kolonijos skyriaus viršininkas. 1988 m. baigė Minsko aukštąją vidaus reika ...

Stasys Murza

Stasys Murza – Lietuvos karo lakūnas, nepriklausomos Lietuvos karinės aviacijos kūrėjas, dimisijos pulkininkas.

Juozas Musteikis

1916 m. baigęs Gatčinos karo mokyklą karininku tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1919 m. mobilizuotas į jos kariuomenę. 1919–1922 m. – artilerijos dalies karininkas, viršininkas, viršininko padėjėjas pavaduotojas. O ...

Jeronimas Naprys

1962 m. baigė Vilniaus radiotechnikos karo mokyklą, 1974 m. – TSRS maršalo G. Žukovo oro gynybos vadų karo akademiją Kalinine, 1976–1979 m. šios akademijos aspirantas. 1980 m. karo mokslų kandidatas. 1962–1970 m. tarnavo TSRS kariuomenėje Turkmėn ...

Kazys Oželis

Kazys Oželis – pulkininkas leitenantas, gydytojas, patologas, medicinos mokslų daktaras, profesorius.

Jonas Algimantas Paužolis

1972 m. baigė Joniškio vidurinę mokyklą, 1977 m. artilerijos mokyklą Kijeve. Iki 1986 m. tarnavo artileristu Sovietinėje armijoje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, Vilniuje. 1990–1991 m. Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento I sk ...

Jonas Petruitis

Mokėsi Radviliškio pradžios mokykloje, Liepojos gimnazijoje, Kauno "Saulės" mokytojų kursuose, dirbo Seinų miesto vidurinėje mokykloje. 1912 m. mobilizuotas, tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1914 m. b ...

Stasys Puškorius

Stasys Puškorius – Lietuvos karinis veikėjas, habilituotas daktaras, Lietuvos kariuomenės dimisijos pulkininkas.