ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 406

Petras Gužas

Nuo 1915 m. Rusijos imperijos kariuomenės karo valdininkas. 1917 m. suvažiavime Smolenske išrinktas lietuvių pulkų kūrimo Rusijoje komisijos pirmininku. Nuo 1918 m. gruodžio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. sausio 1 d. dalyvavo pirmąk ...

Eugenijus Jakimavičius

Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje. Aktyviai dalyvavo pogrindinėje veikloje. 1951 m. baigė vidurinę mokyklą Pagėgiuose. Sovietinėje armijoje 1951–1954 m. mokėsi karo inžinerijos mokykloje Karaliaučiuje, ją baigęs tarnavo būrio vadu 16-osios lietuvi ...

Pranas Kaunas

Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, 1911 m. baigė pedagogikos mokslus Sankt Peterburge, gavo mokytojo cenzą ir buvo paskirtas mokytoju Rusijoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, baigė Čiugujevo karo mokyklą. 1918 m ...

Andrius Kerbelis

1916 m. Maskvoje baigė karo mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo dalyvis, 1918 m. buvo vokiečių nelaisvėje. Grįžęs į Lietuvą 1919 m. balandžio mėnesį mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo pėstininkų daliniuose, dalyvavo Nepriklausomybės kare. 1 ...

Jurgis Juras Kubilius

Jurgis Juras Kubilius – teisininkas, Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, pulkininkas leitenantas.

Jonas Martynas Laurinaitis

Jonas Martynas Laurinaitis – kalbininkas, Lietuvos karinis veikėjas, spaudos darbuotojas, pulkininkas leitenantas.

Jonas Liorentas

1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, iki 1920 m. dalyvavo kovose su Sovietų Rusijos kariuomene. Nuo 1926 m. tarnavo karinėse oro pajėgose. 1927 m. baigęs Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių pradėjo savarankiškai skraidyti. Vėliau tobulin ...

Petras Montvila

Petras Montvila – karininkas, pulkininkas leitenantas, Lietuvos Respublikos gynybos atašė Rusijoje. P. Montvila yra baigęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, vyresniųjų štabo karininkų kursus Baltijos gynybos koledže.

Rimantas Šiurys

1998 m. – Kauno technologijos universitetas 1989 m. – Odesos aukštoji karo artilerijos mokykla. 2003 m. – Aukštesnieji štabų karininkų kursai Rumunijoje

Stasys Asevičius

Kilus Pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos armiją. Po metų pasiųstas į Irkutsko karo mokyklą, kurią baigė 1916 m. įgydamas karininko laipsnį. Buvo pasiųstas į frontą prieš austrus Karpatuose. Kilus revoliucijai grįžo į Lietuvą. 1919 ...

Arūnas Domininkas Grabažis

1946 m. pradėjo mokytis Kauno V. Kudirkos pradinėje mokykloje, 1957 m. baigė Kauno 4-ąją gimnaziją. 1961 m. baigė Kauno kūno kultūros institutą, fizinio lavinimo dėstytojas. 1961–1975 m. Šiaulių Jaunimo sporto mokyklos bokso treneris. 1975 m. per ...

Laimuntas Kleinauskas

1981 m. baigė Lvovo aukštąją karinę politinę mokyklą, suteikta karininko – kultūros ir švietimo darbuotojo kvalifikacija ir leitenanto karinis laipsnis. 1996–2000 m. studijavo Lietuvos teisės universitete. 1994 m. baigė NATO karininkų kursus Ober ...

Jurgis Kovas

1924 m. baigęs Karo mokyklą, tarnavo Husarų pulke, nuo 1926 m. karo aviacijoje. 1926 m. baigė Karo aviacijos kursus, 1932 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1933–1938 m. Kauno aerodromo meteorologijos stoties vedėjas, karo lakūnas, 2-osios es ...

Jonas Mikėnas

Sesuo Akvilė Mikėnaitė, brolis Juozas Mikėnas. Pradinį mokslą ėjo Aknystoje, Pirmojo pasaulinio karo metais mokėsi Petrogrado Kolcovo realinėje mokykloje. 1919 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris, paskirtas raštininku į Aviacijos šta ...

Juozas Namikas

Gimė 1904 m. spalio 17 d. Pradinį mokslą baigė Užpaliuose, po to mokėsi Utenos "Saulės" gimnazijoje, bet mokslus baigė Kaune. 1921 m. savanoriu įstojo į Karo mokyklą. Pirmasis karininko – pėstininkų leitenanto laipsnis suteiktas 1923 m. Nuo 1925 ...

Jonas Pyragius

Jonas Pyragius Baluškiuose, Daujėnų valsčius – 1975 m. spalio 20 d. Adelaidėje, Australija) – Lietuvos karinis ir sporto veikėjas, aviacijos majoras, sklandytojas, voldemarininkas, nepriklausomos Lietuvos valdžios perversmų dalyvis.

Antanas Stašaitis

Vienas iš pirmųjų nepriklausomos Lietuvos lakūnų. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į aviaciją. 1919 m. liepos mėn. paskirtas į pirmąją pilotų grupę. 1919 m. spalio 21 d. atliko pirmą savarankišką skrydį. 1920 m. 2-osios eskadrilės ...

Petras Šeštakauskas

Petras Šeštauskas – Lietuvos kariuomenės majoras, Vyčio kryžiaus ordininkas, Lietuvos aklųjų sąjungos vienas iš steigėjų ir jos vadovas.

Teodoras Vitė

Teodoras Vitė – vokiečių kilmės Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės majoras, Pirmojo pasaulinio karo, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, ūkininkas, pirklys.

Edmundas Adomynas

1980 m. baigė Vilniaus priešlėktuvinės gynybos vadų radioelektronikos karinę mokyklą. 1980–1992 m. tarnavo TSRS ginkluotųjų pajėgų priešlėktuvinės gynybos daliniuose. 1992–1993 m. Lietuvos Respublikos aviacijos tarnybos Radiolokacinio aprūpinimo ...

Kazys Alyta

Kazys Alyta – Lietuvos mėgėjų teatro aktorius, režisierius, dramaturgas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas.

Jonas Andrašūnas

1915 m. baigęs Naugardo realinę gimnaziją mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. 1916 m. baigė Sankt Peterburgo karo mokyklą, vėliau Kaune – Aukštuosius karininkų kursus. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. Tarnavo Panevėžio batalione i ...

Vincas Asevičius

1917 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. 1919 m. liepos 4 d. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1919 m. baigė Karo mokyklą, 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1919 m. paskirtas į 1-ąjį atsargos batalioną, 1920 m. perkeltas į formu ...

Baltrus Atkočiūnas

Baigė Tartu universitetą. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. Pirmojo pasaulio karo fronto gydytojas. 1919 m. lapkričio 5 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Paskirtas į Sanitarijos skyrių. 1921–1923 m. Pirmojo atskirojo lazar ...

Jonas Augevičius

1909 m. baigė Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. Per Pirmąjį pasaulinį karą Rusijos imperijos kariuomenės gydytojas. 1915 m. pateko į vokiečių nelaisvę. 1917 m. grįžęs dirbo Tartu, Tverėje. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Likęs lenkų okupuotame V ...

Gintaras Ažubalis

1987 m. baigė Krasnojarsko oro gynybos karo akademiją. 2000 m. baigė Bundesvero generalinio štabo akademiją Hamburge. 1987–1991 m. TSRS karinės oro gynybos pajėgų Severomorsko Rusija brigados būrio vadas ir bataliono kovinio valdymo karininkas. 1 ...

Kazys Babickas

Brolis Petras Babickas, sesuo Unė Babickaitė. Nuo 1919 m. vasario 6 d. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. baigė Kauno karo mokyklą, 1925 m. – Aukštuosius karo technikos kursus. Nuo 1919 m. Elektrotechnikos bataliono karininkas. 1920 m. liepo ...

Alfonsas Bajoras

1959–1962 m. mokėsi Vilniaus universitete, 1963–1966 m. mokėsi Vilniaus radiotechnikos mokykloje, 1970–1974 m. studijavo Priešlėktuvinės apsaugos karo vadų akademijoje Kalinine. 1966–1989 m. TSRS kariuomenės karininkas. 1974–1979 m. Prieškarpatės ...

Vėtrūnas Izidorius Balašaitis

Gimė tremtinių šeimoje. 1965 m. baigė Aukštąją motorizuotųjų šaulių mokyklą Blagoveščenske Amūro sritis, 1967–1972 m. mokėsi Karinės cheminės apsaugos akademijoje Maskvoje. 1965–1991 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, nuo 1972 m. Vilniuje. 1972–1980 m ...

Juozas Balčiūnas-Švaistas

1909–1913 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. Kelerius metus mokytojavo Stačiūnuose. 1915 m. įstojo į mokytojų institutą Stavropolyje. 1917 m. baigė karo mokyklą Maskvoje. 1924–1928 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių ...

Antanas Banėnas

Studijavo elektrotechniką Petrogrado politechnikos institute. 1923–1924 m. studijavo Lietuvos universitete Kaune. 1924–1925 m. mokėsi Aukštojoje elektrotechnikos mokykloje Ėcole Supérieure d‘Electricité Paryžiuje. 1919 m. birželio 6 d. mobilizuot ...

Juozas Barkauskas (1892)

1913 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, metus mokytojavo. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, 1917 m. baigė Čugujevo Charkovo sritis karo mokyklą. 1919 m. sausio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris, paskirtas Antrojo pėstinin ...

Vytautas Benediktavičius

1950 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, 1954 m. baigė Kaliningrado karo inžinerijos mokyklą, 1969 m. baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą. 1954–1982 m. TSRS kariuomenės karininkas. 1956–1960 m. Kaliningrado karo inžinerijos mo ...

Stasys Birutis

Nuo 1911 m. studijavo chemiją Sankt Peterburgo technologijos institute. 1914 m. mobilizuotas, tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, baigė Peterhofo praporščikų elektrotechnikos mokyklą, dirbo mokslinėje karo laboratorijoje. 1920 m. grįžo į Liet ...

Petras Bytautas

Baigė Pskovo kadetų mokyklą, 1906 m. baigė Konstantino artilerijos mokyklą Sankt Peterburge. Per Pirmąjį pasaulinį karą Rusijos imperijos kariuomenės karininkas, 1919 m. papulkininkis. 1920 m. balandžio mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Da ...

Jonas Bitvinskas

1953–1957 m. mokėsi Stenionių pradžios mokykloje, 1964 m. baigė Ariogalos vidurinę mokyklą. 1968 m. baigė Leningrado Kirovo aukštąją motorizuotųjų šaulių karo mokyklą, 1978 m. baigė Frunzės karo akademiją Maskvoje. Tarnavo TSRS kariuomenėje. 1968 ...

Pranas Bizokas

1909 m. baigė Vilniaus pėstininkų karo mokyklą, vėliau Aukštesniuosius prekybos kursus prie Sankt Peterburgo prekybos instituto, 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1899 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, Rusijos-Japonijos ir ...

Jurgis Bobelis

1917 m. baigė Peterhofo Antrąją karo mokyklą, 1924 m. baigė Lietuvos universiteto Teisių fakultetą, 1925 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Nuo 1918 m. gruodžio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m ...

Aleksandras Bobinskis

Maskvoje baigė Antrąją kadetų, Aleksandro karo mokyklas, Sankt Peterburgo karo elektrotechnikos mokyklos inžinerijos skyrių. 1930 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1896 m. Rusijos imperijos kariuomenės karininkas. Per Pirmąjį pasaulinį k ...

Konstantinas Boleckis

Gimė šeimoje, ištremtoje iš Lietuvos po 1863 m. sukilimo. Baigė Orenburgo Nechliudovo kadetų mokyklą, 1903 m. baigė Konstantino artilerijos mokyklą, 1912 m. baigė Rusijos generalinio štabo karo akademiją. Per Pirmąjį pasaulinį karą – Rusijos impe ...

Vladas Braziulevičius

1913–1915 m. studijavo Sankt Peterburgo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. 1916 m. baigė Vladimiro karo mokyklą. Nuo 1919 m. spalio mėn. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Nuo 1920 m. Kau ...

Česlovas Braziulis

1963 m. baigė Poltavos priešlėktuvinės gynybos karo mokyklą. Iki 1990 m. tarnavo TSRS ginkluotosiose pajėgose. Nuo 1990 m. Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento skyriaus viršininko pavaduotojas, vėliau Karinio rengimo skyriaus viršini ...

Antanas Breimelis

1919 m. baigė Kauno karo mokyklą, 1925 m. – Aukštuosius karininkų kursus, 1932 m. – Italijos karališkąją karo akademiją Turine. 1919 m. liepos mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenės Vilniaus batalioną. 1919 m. spalio mėn. – 1920 m. gruodžio mėn ...

Vincas Butauskas

Iki 1914 m. baigė Tartu universiteto medicinos fakulteto 3 kursus, 1928 m. Čekoslovakijoje baigė Intendantūros aukštąją karo mokyklą. 1909–1917 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1921 m. spalio mėn. mobili ...

Andrius Butkūnas

Pirmojo pasaulinio karo dalyvis. 1916 m. baigė praporščikų mokyklą Žitomyre. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1919 m. pradžioje įsitraukė į partizaninę kovą su bolševikais. 1919 m. kovo mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris, paskirtas Antrojo pėstininkų pu ...

Jurgis Butkus

1914 m. baigė Vladimiro karo mokyklą, 1926 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1918 m. gruodžio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. Nuo 1919 m. sausio mėn. Antrojo pėstininkų pulko kuopos, nuo 1919 m. balandžio mėn. bataliono, nuo 1919 m. ...

Algirdas Chaladauskas

1966–1967 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultete, 1970 m. baigė Daugpilio karo aviacijos technikos mokyklą, 1978 m. – Maskvos N. Žukovskio karo aviacijos inžinerijos akademiją. Technikos mokslų kandidatas, 1985 m. ...

Romanas Chodakauskas

Sesuo Sofija Smetonienė. 1912 m. baigė Charkovo universitetą, 1915 m. baigė Vladimiro karo mokyklą Sankt Peterburge. Per Pirmąjį pasaulinį karą tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1918–1919 m. Lietuvos atstovas Ukrainoje ir Rumunijoje. 1919 m ...

Sergejus Draščiukas

1976–1980 m. – Priešlėktuvinės gynybos aukštoji karo mokykla 1997 m. – Karališkosios Danijos karo akademijos kursai 2006–2007 m. – JAV kariuomenės vadovybės ir generalinio štabo koledžas

Konstantinas Dulksnys

Nuo 1919 m. birželio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. gruodžio mėn. baigė Kauno karo mokyklą, 1925 m. – Aukštuosius karininkų kursus, 1931 m. – Prahos generalinio štabo akademiją. Nepriklausomybės kovų metu dalyvavo kautynėse su Lenki ...