ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296

Lietuvos karo policija

Lietuvos karo policija – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos karinės teisėsaugos institucija, Lietuvos kariuomenės dalis. Karo policija tiesiogiai pavaldi Kariuomenės vadui. Lietuvoje karo policijos veiklą pagal kompetenciją prižiūri kr ...

Lietuvos kelių policijos tarnyba

Įkurta 1991 m. kaip Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Kelių policijos valdyba, panaikinus Vidaus reikalų ministerijos Valstybinės automobilių inspekcijos valdybą. 1997 m. valdyba tapo Policijos departamento prie Vidaus reikalų mi ...

Lietuvos viešosios policijos biuras

Lietuvos viešosios policijos biuras – specializuota policijos įstaiga, kurios tikslas buvo viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija be ...

Policija (žurnalas)

Leido Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas, nuo 1935 m. Policijos klubas, 1943–1944 m. – Policijos departamentas. Išleistas vietoje laikraščio "Milicijos žinios". Iki 1929 m. ėjo kartą per mėnesį, vėliau – dvisavaitis. Spau ...

Policijos departamentas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – vidaus reikalų sistemos centrinė įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti policijos sistemos veiklą, siekiant užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir ...

Transporto policijos tarnyba

Transporto policijos tarnyba – specializuota Lietuvos policijos tarnyba, vykdžiusi priežiūros funkcijas geležinkelio, oro ir vandens transporto linijose.

Viešosios policijos apsaugos tarnyba

1991 m. įkurta Apsaugos policijos valdyba prie Viešosios policijos valdybos, pertvarkius Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Nežinybinės apsaugos valdybą. 1997 m. valdyba pertvarkyta į Policijos departamento Viešosios policijos Apsau ...

Vytis (policijos rinktinė)

Įstaiga sukurta 1993 m. kaip Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Viešosios policijos valdybos užsienio šalių atstovybių apsaugos rinktinė "Vytis", reorganizavus šio departamento viešosios policijos rinktinę "Skydas". 1999 m. pertva ...

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras

Generalinis prokuroras jo pavaduotojai turi teisę dalyvauti rengiamuose Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir LR Vyriausybės posėdžiuose, siūlyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato pirmininkui nagrinėti įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo ...

Jonavos rajono apylinkės prokuratūra

Jonavos rajono apylinkės prokuratūra - Lietuvos Respublikos valstybės institucija Jonavos rajone, baudžiamojo persekiojimo subjektas. Adresas - Sodų g. 42, Jonava, LT-55167. 10 prokurorų, 2 prokurorų padėjėjai, 1 vyresnioji specialistė, 1 vyriaus ...

Kauno apygardos prokuratūra

Kauno apygardos prokuratūra – apygardos prokuratūra Lietuvoje, valstybės institucija. Pavaldžios apylinkės prokuratūros: Kauno miesto, Alytaus r., Jonavos r., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kauno r., Lazdijų r., Marijampolės r., Prienų r., Šakių r. ...

Klaipėdos apygardos prokuratūra

Klaipėdos apygardos prokuratūra - apygardos prokuratūra Lietuvoje, valstybės institucija. Pavaldžios apylinkės prokuratūros. Adresas: Vilties g.12, Klaipėda.

Panevėžio apygardos prokuratūra

Panevėžio apygardos prokuratūra - apygardos prokuratūra Lietuvoje, valstybės institucija. Pavaldžios apylinkės prokuratūros. Adresas: Respublikos g. 54, LT-35173 Panevėžys.

Šiaulių apygardos prokuratūra

Šiaulių apygardos prokuratūra - apygardos prokuratūra Lietuvoje, valstybės institucija. Pavaldžios apylinkės prokuratūros. Adresas: Dvaro g. 90, LT-76240 Šiauliai.

Vilniaus apygardos prokuratūra

Vilniaus apygardos prokuratūra - apygardos prokuratūra Lietuvoje, valstybės institucija. Pavaldžios apylinkės prokuratūros: Vilniaus miesto, Druskininkų miesto, Ignalinos rajono, Molėtų r., Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukm ...

Amerikos aušrininkai

Amerikos aušrininkai – 1886–1892 m. JAV veikusi lietuvių politinė grupuotė, aušrininkų atšaka. Oarganizaciją sudarė daugiausia kairiųjų liberalių ir demokratinių pažiūrų inteligentai pasauliečiai, buvo ir dvasininkų A. Burba. 1885–1889 m. aušrini ...

Amerikos baltų laisvės lyga

Amerikos baltų laisvės lyga – Rytų Baltijos šalių kilmės JAV piliečių organizacija. Įkurta lietuvių iniciatyva 1981 m. Los Andžele.

Amerikos lietuvių dailininkų sąjunga

Amerikos lietuvių dailininkų sąjunga, ALDS – JAV lietuvių dailininkų organizacija, įkurta 1956 m. balandžio 26 d. Čikagoje, perorganizavus 1948 m. Vokietijoje įkurtą Pasaulio lietuvių dailininkų ir architektų sąjungą.

Amerikos lietuvių informacijos centras

Amerikos lietuvių informacijos centras – Amerikos lietuvių tarybos įstaiga, 1944-1965 m. veikusi Niujorke.

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga – Amerikos lietuvių organizacija, įsteigta Niujorke 1950 m. vasario 24 d. – 1950 m. vasario 25 d. kaip Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos padalinys.

Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga

Rūpinasi lietuvybės išlaikymu, doriniu ir religiniu narių mokymu, profesiniu lavinimu. Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos aukščiausias organas – seimas, šaukiamas kas 2 metai. Sąjunga turi dvasios vadus, garbės narių. Žemiausias or ...

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija – JAV lietuvių katalikų organizacijų sąjunga, įkurta 1906 m. balandžio 17 d. Vilks Bare.

Amerikos lietuvių taryba

Įkurta 1940 m. per Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos suvažiavimą. Tikslai – vienyti visas Amerikos lietuvių demokratines jėgas, ginti ir saugoti JAV nepriklausomybę, pagrindines žmogaus teises, siekti Lietuvos nepriklausomybės iki 1990 ...

Amerikos lietuvių vargonininkų sąjunga

Amerikos Lietuvių Vargonininkų Sąjungą įkūrę vargonininkai: Jonas Čižauskas; Juozas Povilas Grajauskas. Ksaveras Strumskis; Juozas Stulgaitis; Antanas Gudaitis; Jonas Hodelis;

Bendrasis Amerikos lietuvių fondas

Bendrasis Amerikos lietuvių fondas, BALF – JAV lietuvių šalpos organizacija, veikusi nuo 1944 m. kovo 25 d. iki 2008 m. balandžio 12 d. Centras – Bruklinas, nuo 1973 m. – Čikaga.

Į Laisvę (fondas)

Fondas "Į Laisvę" – ne pelno siekianti visuomeninė, kultūrinė organizacija lietuviškai kultūrai ugdyti. Fondas įkurtas Čikagoje JAV 1960 m. rugpjūčio 5 d. tikslu skatinti ir leisti knygas bei studijas istorine, filosofine, religine ir grožine tem ...

Lietuviškos knygos klubas

"Lietuviškos knygos klubas" – JAV lietuvių leidykla, nuo 1947 m. veikianti Čikagoje prie Lietuvių katalikų spaudos draugijos. Įsteigė Kazimieras Aloyzas Matulaitis. Leidžia daugiausia grožinę literatūrą, mokslinius, religinius veikalus. Išleido a ...

Lietuvių Fondas

Lietuvių Fondas – 1962 m. įsteigta ir Ilinojaus valstijoje įregistruota savarankiška pelno nesiekianti korporacija. Korporacijos tikslas – remti lituanistinį švietimą, kultūrą, jaunimą, lietuviškos veiklos centrus, vadovėlių ir knygų leidimą. Lie ...

Lietuvos nepriklausomybės talka

Lietuvos nepriklausomybės talką sudarė: Lietuvių tautinis sąjūdis, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga abi priklausė Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui, Lietuvos rezistencinė santarvė ir Lietuvos atgimimo sąjūdis. Organizacijos tikslas bu ...

Susivienijimas lietuvių Amerikoje

Susivienijimas lietuvių Amerikoje – JAV lietuvių visuomeninė kultūros organizacija, priklausanti Amerikos lietuvių tarybai. Adresas: 307 West 30th Street, Manhattan, New York.

Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų darbininkų sąjunga

Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų darbininkų sąjunga arba Lietuvių darbininkų sąjunga – JAV lietuvių organizacija, 1915–1965 m. veikusi JAV. Būstinė Bostone, nuo 1950 – Nonvude. Idėjiškai artima Lietuvoje veikusiai Šv. Kazimiero draugijai.

Tautos fondas

Tautos fondas – lietuviška kultūros, švietimo labdaros organizacija JAV. Pagrindinė orientacija – "atgimstanti Tauta". Fondas renka pinigus mokyklų šelpimui, jų "įdukrinimui”, studentų tautinės savimonės ugdymui, siekia padėti Lietuvai pilnai įve ...

Argentinos lietuvių bendruomenė

Argentinos lietuvių bendruomenė, ALOST – Argentinos lietuvių visuomeninė organizacija, veikianti Argentinoje nuo 1956 m., Pasaulio lietuvių bendruomenės padalinys. Adresas: Mendoza 2280, Avellaneda, Buenos Airių provincija, Argentina.

Argentinos lietuvių centras

Argentinos lietuvių centras, Jono Basanavičiaus Argentinos lietuvių centras – Argentinos lietuvių visuomeninė organizacija, kultūros draugija, telkianti lietuvius kultūrinei ir visuomeninei veiklai, veikianti Argentinoje nuo 1956 m. Adresas: Taba ...

Australijos lietuvių dienos

Australijos lietuvių dienos – Australijos lietuvių suvažiavimai ir kultūriniai renginiai, vykstantys nuo 1960 m. Australijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos suvažiavimų metu.

Australijos lietuvių draugija

Australijos lietuvių draugija įkurta J. Jasiūno ir V. Dapkaus iniciatyva Sidnėjuje. Siekė palaikyti artimesnius ryšius tarp lietuvių. 1933 m. turėjo apie 100 narių. Rengė tautinių švenčių minėjimus, vakarėlius, prenumeravo laikraščius ir žurnalus ...

Australijos lietuvių katalikų federacija

Australijos lietuvių katalikų federacija, ALKF – Australijos lietuvių katalikiškų organizacijų susivienijimas, veikiantis nuo 1954 m. Australijoje. ALKF centras – Melburne.

Belgijos lietuvių bendruomenė

Belgijos lietuvių bendruomenė, BLB – Belgijos lietuvių visuomeninė organizacija, veikianti Belgijoje nuo 1947 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės padalinys. Adresas: Les Halles Saint-Gery, 25, Place Saint Gery, 1000 BRUXELLES. Tel: 502 44 24, Fax: ...

Punsko buities muziejus

Punsko buities muziejus, dar vadinamas Skansenu – Lenkijos kultūros švietimo įstaiga Punske, kurioje surinktas, saugomas ir eksponuojamas pasienio lietuvių materialinis paveldas. Įsikūręs pusės kilometro atstumu į vakarus nuo Punsko, kairėje keli ...

Punsko etnografinis muziejus

Punsko etnografinis muziejus – Lenkijos kultūros švietimo įstaiga, kurioje surinktas, saugomas ir eksponuojamas pasienio lietuvių etninis materialinis ir dvasinis paveldas. Įsikūręs Punsko lietuvių kultūros namų kelete kambarių. Muziejaus steigėj ...

Pasaulio lietuvių bendruomenė

1949 m. birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas paskelbė Lietuvių chartą; įsipareigota, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė PLB vienytų visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius; siektų išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių ta ...

Brazilijos lietuvių bendruomenė

Brazilijos lietuvių bendruomenė, BLB – Brazilijos lietuvių organizacija, jungianti lietuvių imigrantus, Pasaulio lietuvių bendruomenės padalinys.

Lietuvių bendruomenė Švedijoje

Lietuvių bendruomenė Švedijoje – Švedijoje veikianti lietuvių bendruomenė vienija Švedijoje gyvenančius lietuvius. Lietuvių draugija Švedijoje buvo įsteigta 1946 metų sausio 12-ąją. Ją pakeitė 1950 m. lapkričio 30 d. įkurta Švedijos lietuvių bend ...

Lietuvių koplyčia

Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia arba Lietuvių koplyčia – Pasaulio lietuvių išeivių pastangomis ir lėšomis įrengta katalikiška koplyčia Vatikano Šventojo Petro bazilikoje.

Šveicarijos lietuvių bendruomenė

Šveicarijos lietuvių bendruomenė – nepolitinė, pelno nesiekianti, visuomeninė organizacija, telkianti pastoviai Šveicarijoje gyvenančius lietuvius. Įkurta 1950 m. rugpjūčio 20 d., o pirmasis Statutas priimtas 1952 m. vasario 17 d. Yra Pasaulio li ...

Tikslas – Amerika

Tikslas – Amerika, arba tikslasamerika.lt yra lietuviškų vietų JAV interaktyvus internetinis žemėlapis. Šiuo metu jame pažymėta apie 600 lietuviškų vietų ir paveldo objektų JAV, jų tarpe lietuvių kapinės, lietuvių bažnyčios, lietuvių klubai, žymi ...

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – energetikos politiką Lietuvoje kuruojanti ministerijos lygio centrinė Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką energetinio saugumo, brand ...

Armėnijos–Lietuvos santykiai

Oficialūs tarptautiniai Armėnijos–Lietuvos santykiai užmegzti 1991 m. lapkričio 21 d. Tiek Lietuva, tiek Armėnija buvo Rusijos imperijos ir SSRS sudėtyje. Armėnija Lietuvos nepriklausomybę pripažino dar 1991 m. rugsėjo 12 d. kitais šaltiniais rem ...

Baltarusijos–Lietuvos santykiai

Oficialūs tarptautiniai Baltarusijos–Lietuvos santykiai užmegzti 1991 m. spalio 24 d., Lietuvai ir Baltarusijai pasirašius Deklaraciją dėl geros kaimynystės santykių principų. 1991 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pripa ...

Danijos–Lietuvos santykiai

Tarptautiniai Danijos–Lietuvos santykiai užmegzti 1919 m. sausį, Danijai de facto pripažinus Lietuvos nepriklausomybę. Kita vertus, de facto pripažinimas sekė tik 1921 m. rugsėjo 30 d. Abi šalys yra Jungtinių Tautų, ES, NATO, EBPO, Baltijos Jūros ...