ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 217

Vikiprojektas: Teisė/Svarbiausi

Šis straipsnis - vienas iš alternatyvios statistikos straipsnių. Žr. Alternatyvi statistika Žemiau pateiktas sąrašas teisės straipsnių, į kuriuos yra daugiausia nuorodų. Darbas laikraštis 13 nuorodų Teritorija 18 nuorodų Darbo sutartis 28 nuorodo ...

Gynėjas baudžiamajame procese

Gynėjas - asmuo, įstatymų nustatyta tvarka teikiantis teisinę pagalbą įtariamajam, kaltinamajam, nuteistajam ar išteisintajam, gina jų teises ir teisėtus interesus. Vokietijoje gynėjas greta prokuratūros ir teismo yra laikomas nepriklausomu, sava ...

Baudžiamasis įstatymas

Baudžiamasis įstatymas – įstatymas, numatantis baudžiamąsias teisines pasekmes už tam tikrą veiką. Jo paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, teisinius gėrius, visuomenės ir valstybės interesus n ...

Baudžiamasis kodeksas

Baudžiamasis kodeksas – baudžiamosios teisės sąvadas; baudžiamąsias normas sisteminantis teisės aktas; baudžiamasis teisynas, kodifikuojantis normas bei išdėstantis jas vieninga forma bei viename akte tam tikra tvarka, remiantis modernia atitinka ...

Individualusis teisės aktas

Individualusis teisės aktas – teisės aktas, priimtas norminio teisės akto pagrindu ir skirtas individualizuotam subjektui ar atvejui. Individualųjį teisės aktą priima teisėkūros proceso subjektas norminių teisės aktų pagrindu pagal teisės aktuose ...

Įstatai

Įstatai – svarbiausias organizacijos teisinis dokumentas, vidaus teisės aktas, kuriame nustatoma organizacijos valdymo sistema, institucijos, paskirstomos galios tarp valdymo institucijų. Dažnai įstatai taip pat yra steigimo dokumentas, kuriuo or ...

Norminis teisės aktas

Norminis teisės aktas – oficialus kompetentingos institucijos priimamas teisinis dokumentas, kuriuo yra nustatomos, pakeičiamos arba panaikinamos teisės normos.

Nuostatai

Nuostatai – organizacijos institucijos, asmens veiklos dokumentas, pareigybės aprašas, norminis teisės aktas. Nuostatai – tiek valdžios, valdymo institucijų, jų padalinių veiklos dokumentai, tiek ir kitų viešųjų tarptautinių arba nacionalinių org ...

Teisės aktas

Pagal jame nustatomų normų pobūdį teisės aktas gali būti norminis arba individualus. Individualus teisės aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei teisminis aktas ...

Teisės kodeksas

Teisės kodeksas – susistemintas teisės normų rinkinys, teisės sąvadas, teisynas; teisės norminis aktas. Teisėkūros arba kodifikacijos metu priimtas teisinis dokumentas, turintis įstatymo galią. Kaip teisės normų rinkinys pasižymi aiškia struktūra ...

2015 m. FIFA korupcijos bylos

2015 m. JAV Federalinis tyrimų biuras viešai iškėlė FIFA korupcijos bylas. 2015 m. gegužės pabaigoje 14 asmenų buvo apkaltinti sukčiavimu, reketu ir pinigų plovimu. Tuo pačiu kaltinimai buvo pateikti ir dviem tarybų nariams bei dviem korporacijom ...

Arbatinuko byla

Arbatinuko byla – nuo 1921 iki 1929 m. JAV trukęs kyšininkavimo skandalas, susijęs su Baltųjų Rūmų administracija prezidento Voreno G. Hardingo valdymo metu. 1929 m. vidaus reikalų ministras Albertas Folas tapo pirmuoju prezidento kabineto nariu, ...

Notariatas

Notariatas – teisinės sistemos posistemė, apimanti notarinės veiklos teisę, jos subjektus ir kt) sistemą. Sistemos paskirtis – užtikrinti sandorių, dokumentų teisėtumą.

Apostilė

Apostilė – konsulinė pažyma, kuria oficialiai patvirtinamas parašo tikrumas, dokumentą pasirašiusiojo asmens pareigos ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumas, atitinkanti pridedamą prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenci ...

Notarinis įrašas

Pvz., notariniame įraše apie oficialiesiems testamentams prilyginamo testamento ar asmeninio testamento priėmimą saugoti įrašoma: notarinio veiksmo atlikimo data, notarinį veiksmą atlikusio notaro biuro pavadinimas, notaro vardas ir pavardė, test ...

Jūrinis protestas

Jūrinis protestas – oficiali įrodymų dėl laivo kapitono ir laivo įgulos kaltės nebuvimo, padarant žalą kroviniui ar laivui, patvirtinimo tvarka; notarinis veiksmas. Jūrinius protestus priima notaras, konsulinis pareigūnas, kiti oficialiai valstyb ...

Notarinė praktika

Notarinė praktika – notarinių veiksmų atlikimo, notariato veiklos praktika; teisės praktika. Sritis – notarų biurų veikla, hipoteka, įgaliojimai, sutarčių sudarymas, prievolių įvykdymo užtikrinimas, skolinių reikalavimų perleidimas ir skolos perk ...

Notarinis dokumentas

Notarinis dokumentas - notariškai sudaromas dokumentas. Sudaro notaras, kitas įgaliotas pareigūnas. Notaro dokumentai turi būti parašyti aiškiai ir tiksliai, su dokumento turiniu susiję terminai, datos ir skaičiai parašyti nors vieną kartą žodžia ...

Notarinis liudijimas

Notarinis liudijimas - oficialus valstybės pareigūno ar įgalioto asmens paliudijimas ; notaro liudijamuose dokumentuose notaro atliekamas notarinio liudijimo įrašo parašymas, pasirašymas ir notaro antspaudo uždėjimas. Notaro išduodamuose dokument ...

Notarinis registras

Notarinis registras – specialus valstybės įgalioto asmens ar pareigūno pildomas registras. Viename notariniame registre registruojami visi notariniai veiksmai.

Notarinis veiksmas

Notarinis veiksmas – teisinę reikšmę turintis veiksmas, sukeliantis teisines pasekmes. Pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai jų dalys įstatymų nustatyta tvar ...

Notaro atsakomybė

Atlikti notarinius veiksmus gali tik notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraustas notaras. Notaras Lietuvoje atsako pagal LR civilinio kodeksą už savo, savo atstovo ir notaro biuro darbuotojų kaltais veiksmais fiziniam ...

Notaro byla

Notaro byla – byla, kurioje saugomi dokumentai, kuriais remiantis buvo atlikti ar atliekami notariniai veiksmai; saugomų notarinio veiksmo dokumentų visuma. Bylos dokumentų kopijų tikrumas liudijamas pagal bendrąsias dokumentų rengimo ir įformini ...

Notarų kasa

Notarų kasa, dar gali būti žemės notarų kasa - notarų ir notariato darbuotojų pensinio ir socialinio aprūpinimo bei profesinės atsakomybės draudimo organizacija; viešosios teisės įstaiga. Veiklos geografija - Bavarija ir Pfalcas. Žemės notarų kas ...

Nuorašas

Praeityje ir ypač iki knygų spausdinimo išradimo buvo įprasti knygų nuorašai. Kopija buvo parengiama nurašant tekstą. Taip buvo saugojami dokumentai pvz., privilegijos. Istorijoje daugelio dokumentų originalai neišliko, tačiau yra žinomi to meto ...

Notariato teisė

Notariato teisė – notarinės veiklos teisė; notarų profesinės veiklos teisė. Visuma teisės normų, reguliuojančių notarinių veiksmų atlikimą, juos atliekančių asmenų statusą, su jais susijusią veiklą. Apima civilinės teisės, administracinės teisės, ...

Tvirtinamasis įrašas

Pvz., notaro tvirtinamuose dokumentuose notaras parašo tvirtinamąjį įrašą, pasirašo ir uždeda savo antspaudą. Tvirtinamojo įrašo formoje įrašoma: notarinio veiksmo atlikimo data, notarinį veiksmą atlikusio notaro biuro pavadinimas, vardas ir pava ...

Nusikalstamumas

Nusikalstamumas – visuomeninis reiškinys, procesas, kurį sudaro visuma baudžiamų veikų, padarytų tam tikroje teritorijoje per tam tikrą laikotarpį. Baudžiamasis įstatymas yra pagrindinis kriterijus, kuris leidžia atskirti nusikalstamas veikas nuo ...

Civilinės metrikacijos įstaiga

Civilinės metrikacijos įstaiga – civilinės būklės aktus registruojanti įstaiga. Lietuvoje tai yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuriam pavesta vykdyti santuokos sudarymo, civilinės būklės aktų duomenų pateikimo Gyventojų re ...

Darbo taryba

Darbo taryba – darbuotojų interesams atstovaujanti institucija įmonėje; institucionalizuota darbuotojų atstovybė įmonėse, įstaigose bei organizacijose.

Teisėjų taryba

Teisėjų taryba yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą. Teisėjų tarybą sudaro 23 Teisėjų tarybą sudaro 23 nariai: 1) pagal pareigas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Lietuvos apeliaci ...

Teisės departamentas

Teisės departamentas - specializuotas struktūrinis organizacijos padalinys teisės klausimais; departamentas. Steigiamas tik palyginti didelėse organizacijose, kuriose yra būtinybė turėti atskirą iš kelių struktūrų sudarytą padalinį, kuriam paveda ...

Teisinių paslaugų įmonė

Teisinių paslaugų įmonė - teisinė organizacija; pagal formą - individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, kurioje teisines paslaugas teikia ne advokatai, o privatūs teisininkai. Konkuruoja su advokatų kontoromis. Veikla specialiais įstatymais ne ...

Teisinės pareigybės ir profesijos

Teisinė profesija – profesija teisės srityje; valstybės reguliuojama teisininko praktikos profesija. Klasikinės teisinės profesijos yra 3: tai teisėjas, advokatas ir prokuroras. Pasaulietinės teisės valstybėse teisininkai yra rengiami būtent šiom ...

Teisininkas

Teisininkas – teisės specialistas, teisės normų žinovas. Teisininkas – nebūtinai teisės "taikytojas", bet gali būti ir, pvz., teisės pedagogas, tyrėjas, teoretikas, specifinės teisinės srities publikacijų autorius moksliniuose ar kitokiuose leidi ...

Aukštesnysis prokuroras

Aukštesnysis prokuroras – aukštesnis pagal einamas pareigas prokuroras. Statusą ir proceso veiklą nustato proceso įstatymai, LR prokuratūros įstatymas ir Kompetencijos nuostatai. Prokurorui vykdant proceso įstatymus, aukštesnysis prokuroras yra: ...

Detektyvas (profesija)

Detektyvas, arba seklys – asmuo, dirbantis kriminalinėje policijoje arba privačioje teisės agentūroje ar kontoroje, slaptai atliekantis savo funkcijas. Daugelyje didelių policijos detektyvų agentūrų detektyvai specializuojasi tirdami tam tikros r ...

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas yra ikiteisminio tyrimo įstaigoje dirbantis asmuo, kuris šios įstaigos ar jos padalinio vadovo pavedimu atlieka LR BPK numatytus ikiteisminio tyrimo veiksmus: siekia nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir ...

Konsulinis pareigūnas

Konsulinis pareigūnas – paprastai valstybės tarnautojas, kuriam pavedama atlikti konsulines funkcijas: valstybės, jos ginamų asmenų – piliečių, juridinių bei kitų – gynimo, atstovavimo, registravimo, notarines, administracines bei kitas funkcijas ...

Kuratorius (civilinis procesas)

Kuratorius civiliniame procese - kaip atstovas pagal įstatymą byloje veikiantis priešingos šalies prašymu teismo paskirtas civilinio proceso dalyvis, atliekantis skubius procesinius veiksmus; globėjas.

Patentinis patikėtinis

Patentinis patikėtinis – fizinis asmuo, atstovaujantis fiziniams ir juridiniams asmenims valstybiniame patentų biure. Patentinis patikėtinis taip pat gali teikti ir kitas paslaugas intelektinės nuosavybės apsaugos srityje, įgyvendinant teises į p ...

Prokuratūros stažuotojas

Prokuratūros stažuotojas - teisininkas, prokuratūros darbuotojas; stažuotojas. Jis gali eiti prokuroro pareigas. Mokymo programa orientuota į prokurorų darbui reikalingų įgūdžių tobulinimą - ji turėtų padėti naujiems sistemos darbuotojams susipaž ...

Prokuratūros tyrėjas

Prokuratūros tyrėjas Vokietijoje yra pareigūnas, turintis įgaliojimus baudžiamojo persekiojimo srityje vykdyti tam tikras specialias priemones; teisėsaugos pareigūnas; teisinė pareigybė.

Raktų Rūmų spikeris

Raktų Rūmų spikeris – vyriausias Raktų Rūmų pareigūnas. Spikerį išsirenka Raktų Rūmų nariai iš savo tarpo pirmo posėdžio po rinkimų metu. Spikeris atsakingas už Raktų Rūmų procedūrų laikymąsi, už reglamento interpretavimą. Jis tvarko Rūmų reikalu ...

Teisininko padėjėjas

Advokato padėjėjas – advokato pagalbininkas, padėjėjas, teisininkas; asmuo, besirengiantis profesinei advokato veiklai. Lietuvoje advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra rašytinis advokato pra ...

Tinvaldo prezidentas

Tinvaldo prezidentas – Tinvaldo posėdžiuose pirmininkaujantis pareigūnas. Dabar jį renka Tinvaldo nariai iš savo tarpo. Pirmas išrinktasis prezidentas buvo Charles Kerruish. Jis buvo išrinktas 1990 m., pareigas ėjo iki pasitraukimo 2000 m. Prezid ...

Vyriausiasis prokuroras

Generalinės prokuratūros departamentui skyriui vyriausiasis prokuroras jam talkina jo pavaduotojas. Apylinkės prokuratūrai vadovauja apylinkės vyriausiasis prokuroras jam talkina jo pavaduotojas Apygardos prokuratūrai – apygardos vyriausiasis pro ...

Advokatų taryba

Advokatų taryba – Lietuvos advokatūros savivaldos institucija, advokatų ir advokatų padėjėjų veiklos priežiūros institucija. Institucijos pirmtakas - Lietuvos advokatų prezidiumas. Advokatų taryba renkama iš advokatų 3 metams. Advokatų tarybos na ...

Bioteisė

Bioteisė – "gyvybės teisė", teisės šaka; visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius biomedicinos mokslų pasiekimų taikymo srityse. Kai kurie pošakiai atitinkamų sričių pagrindu vystosi kaip atskiros teisės šakos ar pošakiai. Tai ...

Lyginamoji teisė

Lyginamoji teisė: aukštojoje mokykloje – akademinė teisės disciplina, dėstoma pateikiant lyginamąją nebūtinai mokslinę, teisėtyrinę teisės medžiagą – lyginamoji konstitucinė teisė, lyginamoji baudžiamoji teisė, lyginamoji civilinė teisė ir t. t. ...