ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 212

Piratų partija

Piratų Partija – įvairiose šalyse egzistuojančių politinių organizacijų pavadinimas. Paprastai šių organizacijų tikslas yra autorių teisių sistemos pertvarkymas, siekis legalizuoti bylų dalinimąsi, uždrausti naudoti DRM apsaugas, panaikinti tušči ...

Pirmosios instancijos teismas

ES Pirmosios instancijos teismas, vad. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas Pirmosios instancijos teismas - teismas, nagrinėjantis bylas pirmąja instancija.

Policijos komisariatas

Lietuvoje yra išskiriami apskričių vyriausieji policijos komisariatai, miestų policijos komisariatai, rajonų policijos komisariatai. Miestų, rajonų policijos komisariatai pavaldūs atitinkamų apskričių vyr. policijos komisariatams pvz., Jonavos ra ...

Preambulė

Preámbulė – įstatymo, sutarties, ES direktyvos kitokio teisės akto, deklaracijos įvadinė arba įžanginė dalis; teisėkūros technikos priemonė.

Prokuratūra

Prokuratūra – valstybės institucija, kurios paskirtis – vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Prokuratūra vykdo iš esmės jurisdikcines ir kitas funkcijas. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą.

Prokuroras

Prokuroras – pareigūnas, asmuo, palaikantis viešąjį kaltinimą, teisme siūlantis nusikaltėliui baudžiamąją bausmę; teisinė profesija. Teisme prokuroras atstovauja valstybės interesams, yra valstybės pareigūnas, justicijos tarnautojas. Prokuratūra ...

Proporcingumas

Proporcingumo principas - teisės principas, sudėtinė teisinės valstybės principo dalis. Paskirtis - ginti žmogaus teises nuo pernelyg didelio valstybės vykdomo žmogaus teisių ribojimo.

Reikalavimas

Reikalavimas – lūkestis; poreikis; direktyvus prašymas, pareiškimas, nurodymas dėl kokio nors veiksmo atlikimo, tikintis kad jis arba bus atliktas, arba ne.

Romėnų teisė

Romėnų teisė – teisė, Antikos laikais galiojusi Romoje bei vėliau visoje Romos imperijoje. Pagrindinis teisės šaltinis buvo paprotys iš kurio susidarė rašytinis teisės šaltinis – Dvylikos lentelių įstatymai, 450 pr. m. e. Teisės kodifikaciją 529– ...

Rusijos teisės istorija

Rusijos teisės ištakos - Senosios Rusios teisė, teisiniai papročiai. Žymiausias teisės paminklas - Rusų Tiesa. Rusijos teisės vystymąsi įtakojo ir Lietuvos teisė. Kiti teisės šaltiniai - 1649 m. Soboro teisynas, baudžiamosios teisės - 1845 m. Rus ...

SOLAS

SOLAS – tarptautinė konvencija, sukurta 1912 m., po laivo "Titanikas" katastrofos, dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje. Numatyta Lietuvos Respublikos Jūrų Statute, kaip papildomas dokumentas eksploatuojant laivą. Laivų markiravimas pagal SOLAS ko ...

Sporto arbitražas

Sporto arbitražas - "teismas" sporto srityje; sportinis "arbitražas". Sprendžia ginčus sporto srityje. Pvz., dėl nesumokėto sutarto atlygio, rentos, dėl ekonominių teisių į žaidėjus reguliavimo, klubų tarpusavio konkurencijos, klubų ir lygų santy ...

Subjektinė teisė

Subjektinė teisė arba teisė – pretenzija į galimybę atlikti arba neatlikti kažkokius veiksmus, būti arba nebūti kažkokioje būsenoje, arba į tai, kad kitas asmuo atliktų ar neatliktų veiksmus, arba būtų ar nebūtų būsenoje.

Šeimos teisė

Šeimos teisė – privatinės teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių teisinius santykius tarp asmenų dėl santuokos, partnerystės, šeimos teisinius santykius, taip pat globą bei rūpybą, ginančių tokius teisinius gėrius kaip šeimos gerovė ir kt.

Tardytojas

Lietuvoje tardytojo pareigybė panaikinta, kai įsigaliojo naujasis LR baudžiamojo proceso kodeksas. Ikiteisminį tyrimą dabar atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Parengtinį tardymą reglamentavo Lietuvos TSR baudžiamojo proceso kodeksas.

Tarybinė teisė

Tarybinės teisės ištakos sietinos su TSRS kaip valstybės susikūrimo istorija po 1917 m. Spalio revoliucijos. Tarybinei teisei buvo būdingi Kontinentinės teisės požymiai, analogiška teisenos tvarka bei teisės metodologija. Pagrindiniai skirtumai - ...

Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos

Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos sutrumpintai dar vad. MARPOL 73/78, marine polution – tarptautinė konvencija, priimta siekiant išvengti teršimo iš laivų pasaulio vandenyne. Konvencija numato vandenyno apsaugą laivų avarijų ...

Tarptautinis sporto arbitražo teismas

Tarptautinis sporto arbitražo teismas – aukščiausios ir galutinės instancijos teisminė institucija sporto srityje. Jurisdikcija ir kompetencija apima sporto organizacijų sprendimų teisėtumą, Nacionalinių olimpinių komitetų ginčus sporto teisėje. ...

Tatba

Tatba – nusikalstamas ko nors pagrobimas, atėmimas prievarta, neturintis plėšimo sudėties požymių senovės Rusios teisėje. Nusikaltimo sudėtis baudžiamųjų veikų asmens nuosavybės apsaugos srityje. Tatba buvo vadinama veiksmai, kai siekiant naudos ...

Teisė į darbą

Charles Fourier, kritikuodamas abstrakčias teises, iškeltas Prancūzų revoliucijos, pirmasis įvardijo subjektinę teisę į darbą. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija teisę į darbą numatė kaip vieną iš pagrindinių žmogaus teisių. TSRS įstatymai numa ...

Teisėkūra

Teisėkūra – veikla inicijuojant, rengiant bei priimant teisės normas, jas keičiant bei pripažįstant netekusiosiomis galios. Šiuolaikinėse Vakarų valstybėse labiausiai paplitęs teisėkūros rezultatas - norminis teisės aktas. Teisėkūros subjektai - ...

Teisės pažeidimas

Teisės pažeidimas – deliktinį veiksnumą turinčio asmens veika, kuria pažeidžiama teisė. Teisės pažeidimas yra priešingas teisei. Juo teisė yra pažeidžiama, "laužoma". Teisė gali būti pažeista tik kalta veika, t. y. kai asmuo įstatymui nusižengė l ...

Teisės šaltinis

Teisės šaltinis formaliuoju teisiniu aspektu – teisės forma, t. y. oficialiai pripažįstama teisės normų išraiškos ir įtvirtinimo forma. Tai taisyklės, teorijos, idėjos, teisės aktai, iš kurių kyla teisė, priimami teisiniai sprendimai, kurių pagri ...

Teisės technika

Teisės technika - visuma metodų, priemonių ir būdų, skirtų taisyklėms kurti, jas keisti ir tobulinti, "išdirbti", sisteminti. Rūšys - teisėkūros, kodifikacijos technika. Teisės technikos reikalavimų būtina laikytis rengiant įvairius teisės aktus, ...

Teisinė atsakomybė

Teisinė atsakomybė – socialinės atsakomybės rūšis; teisės subjekto būtinybė atsakyti už savo veiką. Teisinė atsakomybė gali būti suprantama ir kaip teisinis įsipareigojimas teisės subjektams garantuoti naudojimąsi savo teisėmis, atitinkamų pareig ...

Teisinė emancipacija

Teisinė emancipacija – nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, pripažinimas visiškai veiksniu teismo tvarka. Nepilnametis gali būti pripažintas visiškai veiksniu esant visoms išvardytoms sąlygoms: tėvai, globos institucijos, rūpintojas ar pats nepilnam ...

Teisinė galia

Teisinis įsigaliojimas - teisinės pasekmės, kurias sukelia teismo sprendimas, nuosprendis, administracinis aktas ir kt. Įsigaliojimo paskirtis - teisinis poveikis, sprendimų galiojimas ir jų veikimas, jų galutinumas negalimumas jų nuginčyti, dėl ...

Teisinė gynimo priemonė

Teisinė gynimo priemonė - apskundimo priemonė, turinti suspendavimo ir paprastai taip pat devoliucinį efektą. Galima ikiteisminė - pvz., kai kreipiamasi į administracinių ginčų komisiją - ar teismo kelias.

Teisinė kultūra

Teisinė kultūra – socialinės kultūros ir teisinės sistemos dalis. Apima teisinių posistemių kultūrą, asmenų teisines kultūros nuostatas, procesų kultūrą. Gali būti išskiriama kolektyvinė ir individuali teisinė kultūra. Neturi tiesioginio ryšio su ...

Teisinis pagrindas

Teisinis pagrindas – pamatinė nuostata, kuria yra teisiškai remiamasi arba kas nors grindžiama. Tinkamas teisinis pagrindas – konkreti teisės norma, kuria yra grindžiama, legitimuojama veika, procedūra, teisena, subjektinės teisės ir pareigos ieš ...

Teisinis paprotys

Teisinis paprotys – teisiškai privaloma taisyklė, galią įgijusi dėl nuolatinio pasikartojimo, naudojimo. valstybės teisės privalomumą įgijo sankcionuotas paprotys, papročio turinį įtraukus į teisės norminio akto turinį arba kitaip suteikus teisin ...

Teisinis reguliavimas

Teisinis reguliavimas - visuomeninių santykių juridizavimas, įtvirtinimas teisės normomis. Teisė turi reguliuoti tik pačius svarbiausius socialinius santykius, dėl kurio reikšmingumo visuomenėje nekyla abejonių, egzistuoja viešasis, visuomeninis ...

Teismo instancija

Instancija – bylos nagrinėjimo stadija pagal nustatytą kompetenciją. Ji gali būti, pvz., bendrosios, specializuotos kompetencijos, taip pat kitokioje teisenoje.

Teismo procesas

Teismo procesas - teismo veikla, bylos nagrinėjimas, paprastai sprendžiant ginčo klausimus. Teisenos metu gali būti siekiama pripažinti kokią nors subjektinę teisę, pvz., dėl giminystės ryšio nustatymo paveldėjimo bylose, ir jos metu yra nebūtina ...

Teisnumas

Teisnumas – galėjimas turėti subjektinių teisių ir teisinių pareigų. Teisnumas ir veiksnumas kartu sudaro teisinį subjektiškumą, kurio pagrindu gali kilti teisiniai santykiai, sudaromi sandoriai. Pagal atitinkamas teisės šakas gali būti išskiriam ...

Teritorinė jūra

Teritorinė jūra – vandenys, priklausantys valstybės teritorijai; juose atitinkama valstybė vykdo jurisdikciją. Apribojimas – taikaus plaukimo teisė: negalima drausti kitų valstybių laivams plaukti per juos. Kiekviena valstybė turi teisę nustatyti ...

Testamentas

Testamentas – dokumentas, kuriuo asmuo nurodo kitų asmenų teises į jo turtą po jo mirties. Tai asmeninis vienašalis įstatymo nustatyta tvarka ir forma testatoriaus sudarytas sandoris, dėl jo turto paveldėjimo po mirties, kurį testatorius gali bet ...

Testamento vykdytojas

Testamento vykdytojas - asmuo, kuriam yra pavesta įgyvendinti paskutinę testatoriaus valią. Testamento vykdytojas paskiriamas testamentu; jį taip pat gali paskirti testatoriaus įgalioti asmenys, paveldėjimo bylą nagrinėjantis teismas ar kiti komp ...

Ūkio valdymo teisė

Ūkio valdymo teisė – visuma teisės normų, reguliuojančių valstybės ir jos darinių ūkinę veiklą, dalyvavimą joje, atitinkamą viešą administracimą; administracinės teisės pošakis. Sritys – viešoji bankininkystė centrinis bankas, pramonės ir amatų r ...

Ukrainos teisinė sistema

Ukrainos teisinė sistema - Ukrainos valstybės ir visuomenės sistemos dalis; kontinentinės teisės dalis. Įstatymus leidžia Ukrainos Aukščiausioji Rada.

Valdininkas

Valdininkas - administracinį darbą valstybės institucijose dirbantis asmuo. Valdininkui pavedama vykdyti vyriausybės priimtus įstatymus, pavedimus, užtikrinti, kad būtų laikomasi jau galiojančių įstatymų ir taisyklių. Valdininkas turi būti pavald ...

Viešosios teisės įstaiga

Viešosios teisės įstaiga Vokietijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine - organizacija, vykdanti tam tikras viešąsias funkcijas, jai priskirtas įstatymu. Viešosios teisės įstaigų veiklą reguliuoja įstatai. Viešosios teisės įstaigas Vokietijoje steigia ...

Viktimologija

Viktimologija – kriminologijos šaka, tirianti nusikaltimų aukas. Tyrimų objektas –, aukų ir nusikaltėlių ryšiai, santykiai, aukos asmenybė.

Vokiečių veidrodis

Vokiečių veidrodis - - apie 1275 m. sudarytas teisės rinkinys. Surinkta paprotinė teisė. Sudarytojai – Augsburgo minoritai. Vokiečių veidrodis buvo pavyzdžiu sudarant Bavarų veidrodį Schwabenspiegel. Vokiečių veidrodžio sudarymui pasitarnavo Saks ...

Vokietijos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Vokietijos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas - Vokietijos federalinis įstatymas, pagrindinis Vokietijos atsinaujinančių išteklių energetikos teisės šaltinis. Tikslas – užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo pl ...

Vokietijos Imperijos Teismas

Imperijos Teismas - aukščiausiasis Vokietijos imperijos baudžiamųjų ir civilinių bylų teismas. Teismo rūmų pastatas pradėtas statyti 1888 m., baigtas - 1895. 2002 m. jame įsikūrė Vokietijos Federacijos Administracinis Teismas.

Vokietijos konstitucinės teisės istorija

Vokietijos konstitucinės teisės istorija - Vokietijos teisės sistemos, apimančios valstybinę santvarką, jos kertinius principus, dalis istorinė raida; teisės istorija.

Vokietijos Konstitucinis Teismas

Vokietijos Konstitucinis Teismas – teisminė Vokietijos federalinės valdžios institucija, sprendžianti, ar įstatymai ir kiti teisės aktai neprieštarauja Vokietijos Konstitucijai. Konstitucinės priežiūros subjektas.

Vokietijos teisingumo ministerija

Vokietijos teisingumo ministerija - Vokietijos vykdomosios valdžios institucija. Klasikinė Vokietijos ministerija. Sritis - teisės politika. Vadovauja Vokietijos federalinis teisingumo ministras.

Žyminis mokestis

Naujasis LR CPK sumažino žyminio mokesčio dydį. Pagal ankstesnį LTSR CPK buvo numatytas turtiniuose ginčuose 5 procentų dydžio žyminis mokestis. Žyminio mokesčio mažinimo idėja pagrįsta tuo, kad žyminio mokesčio mokėjimas neturėtų būti barjeru na ...