ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199

TransferGo

TransferGo – internetinė skaitmeninė pinigų pervedimo platforma, kuri suteikia galimybę atlikti tarptautinius pinigų pervedimus, iš tikrųjų nepervedant paties siuntėjo pinigų į kitą šalį. Tai leidžia paslaugas atlikti pigiau ir greičiau. Įmonė yr ...

Bendrasis vidaus produktas

Bendrasis vidaus produktas – vienas iš pagrindinių rodiklių, rodančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. Bendrasis vidaus produktas yra apibrėžiamas kaip galutinė prekių ir paslaugų sukurtų šalyje rinkos vertė per tam tikrą laiko tarpą. BVP gali ...

Finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai – įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, apskaičiuojami finansinės analizės metu, kurių pagrindu yra sprendžiama apie tiriamo subjekto pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan.

Du Ponto analizė

Du Ponto analizė – sąvoka, dalijanti nuosavo kapitalo grąžą į tris dalis. Pavadinimas kilo iš "DuPont" korporacijos, kuri pradėjo naudoti šią formulę 1920 m.

EBITDA

EBITDA vadinamas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją. EBITDA paprastai galima išskaičiuoti iš įmonių finansinių ataskaitų. Pelnas, mokesčiai ir sumokėtos palūkanos yra pelno nuostolio ataskaitoje, o nusidėvėjimas ir a ...

Įmonės turto pelningumas

Įmonės turto pelningumas – įmonės turto pelningumas, skaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esančios turto sumos. Didesnė rodiklio reikšmė rodo efektyvesnį įmonės turimo turto panaudojimą pelnui uždirbti.

Nuosavo kapitalo pelningumas

Nuosavo kapitalo pelningumas arba nuosavo kapitalo grąža – nuosavo kapitalo pelningumas, skaičiuojamas grynąjį pelną dalinant iš ataskaitinio laikotarpio pabaigoje esančios akcininkų nuosavybės. Didesnė pelningumo reikšmė rodo, kad įmonė sugeba u ...

P/E rodiklis

Kainos ir pelno vienai akcijai santykis, dar vadinamas P/E rodikliu, yra vienas iš labiausiai paplitusių ir paprasčiausių apskaičiuojamų įmonės vertės nustatymo rodiklių.

Apskaita

Apskaitos atsiradimą sąlygojo įvairių daiktų kaupimas, darbų planavimas ir organizavimas. Neaišku kokius skaičiavimus galima vadinti apskaita. Manoma, kad finansines ir kitas operacijas pradėta registruoti prieš 4000 metų, o įvairūs apskaitos būd ...

Aktyvas

Aktyvas – kairioji balanso pusė, nurodanti organizacijos turto sudėtį ir vertę balanso sudarymo dieną. Apyvartiniams aktyvams priskiriami aktyvai, intensyviai dalyvaujantys apyvartoje. Tai medžiagos, pagaminta produkcija, debitoriniai įsiskolinim ...

Apskaitos istorija

Apskaitos istorija siekia iki 4000 m. pr. m. e., kai buvo pradėta registruoti finansines ir kitas operacijas. Maždaug tuo metu įvairūs apskaitos būdai į Europą atkeliavo iš Indijos, Kinijos ir arabų šalių. Manoma, kad apskaitos užuomazgos atsirad ...

Asignavimų valdytojas

Asignavimų valdytojas – įstaiga, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas tiesiogiai skiria asignavimus savo veiklai vykdyti. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina biudžetą, kuriame nurodo, kiek asignavimų valdytojams skirs asignavimų. Jame taip pat n ...

Baremo taisyklės

Barėmo taisyklės – nurodo, kokiems įvykiams atsitikus kas buhalterinėje apskaitoje didėja ar mažėja. Šios taisykles sukurtos F. Barėmo XVIII a. jeigu padidėjus vienoms vertybės kitų vertybių nesumažėja, tai kredituojama didinama įmonės savininko ...

Bendros sąnaudos

Bendros sąnaudos – visos produkto kūrimo, gaminimo, pardavimo procese patiriamos sąnaudos, kurios gali būti apibūdinamos kaip kintamų sąnaudų, pastovių sąnaudų ir pusiau kintamų sąnaudų suma. Bendrosios sąnaudos paskaičiuojamos pagal formulę: B S ...

Didžioji knyga

Didžioji knyga – buhalterinėje apskaitoje naudojamas dokumentas, kuriame surenkami duomenys iš registrų ir apskaičiuojami sąskaitų likučiai. Didžiojoje knygoje surašomi visi suvestiniai duomenys iš registrų. Taip pat Didžiojoje knygoje prie aktyv ...

Dokumentavimas

Dokumentavimas – ūkinių operacijų fiksavimas. Dokumentavimas apima: Atskaitomybę ūkio subjektai pateikia savo ūkinę būklę ir rezultatus užinteresuotoms institucijoms ir asmenims. Ūkinių sandorių fiksavimą: ūkio subjektai atliekantis sandorius tur ...

Dvejybinis įrašas

Dvejybinis įrašas – ūkinių operacijų ir įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos kreditą. Ūkinių operacijų registracijos buhalte ...

Faktinės išlaidos

Faktinė išlaida – išlaida padarytos įstaigai išlaikyti ar produkcijai pagaminti. Į faktines išlaidas priskiriama per skaičiuojamą laikotarpį apskaičiuotas darbo užmokestis, nusidėvėjimas, nurašytas turtas ir medžiagos. Pvz., už mėnesį apskaičiuot ...

Finansų apskaita

Finansų apskaita – apskaitos sritis, susijusi su finansinio balanso paruošimu, sprendimų priėmėjams: bendrovės akcininkams, tiekėjams, banko atstovams, darbuotojams, valstybinėms įstaigoms, įmonės savininkams ir jos tarpininkams. Finansinio kapit ...

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas – vertingesnis ir ilgesnį laiką naudojamas turtas. Pagal Lietuvos įstatymus ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris tarnaus ūkio subjekto veikloje ilgiau negu vienerius metus bei kurio įsigijimo vertė viršija tam tikra sum ...

Inventorizacija

Inventorizacija – materialinių ir nematerialinių vertybių faktinis sutikrinimas su apskaitos duomenimis arba tokių vertybių sąrašo sudarymas. Inventorizacija yra seniausias apskaitos elementas. Žmogus visados buvo linkęs perskaičiuoti savo turimą ...

Kalkuliacija

Kalkuliacija – išlaidų, priskiriamų kiekvienam produkcijos vienetui, nustatymas. Rinkoje gamintojams parduodant produkciją su vos keleto nuošimčių pelnu, savikainos kalkuliavimas yra būtinas. Taip pat būtina savikainą apskaičiuoti kuo tiksliau. I ...

Kasinės išlaidos

Kasinė išlaida – sumokėti pinigai už prekes ar paslaugas. Į kasines išlaidas priskiriamos per skaičiuojamą laikotarpį išmokėtos algos, išlaidos paslaugoms, prekėms, daiktams ir kitos išlaidos. Pinigai gali būti sumokami pavedimu ar per kasą gryna ...

Kasos aparatas

Kasos aparatai privalomai registruojami Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pagal jo įrengimo vietą. Kai pasikeičia kasos aparato savininkas, kasos aparatas yra perregistruojamas. Kiekvienas kasos aparatas privalo turėti techninį pasą, kuris saugo ...

Kreditorius

Kreditorius – juridinis ar fizinis asmuo, suteikęs, teikiantis arba suinteresuotas įmonei, įstaigai teikti skolon finansus, prekes, paslaugas. Paprastai kreditoriai skirstomi į tuos, kurie parduoda prekes ir paslaugas prekybos kreditoriai ir tuos ...

Nematerialūs aktyvai

Nematerialūs aktyvai – nepiniginiai aktyvai, neturintys fizinės formos. Nematerialiems aktyvams priskiriami aktyvai, kurie įvykdo tokias sąlygas: nuosavybės dokumentai, patvirtinantys turto priklausomybę išskyrus organizacijos teisę į intelektual ...

Nusidėvėjimas

Nusidėvėjimas – daikto vertės sumažėjimas per laikotarpį. Taip pat nusidėvi ir kreditas. Nusidėvėjimo dydis įskaičiuojamas į daikto pagaminimo savikainą. Praktikoje apskaitoje nurodomas nusidėvėjimo dydis ne visada sutampa su realiu jo nusidevėji ...

Paaiškinamasis raštas

Paaiškinamas raštas – tai laisvos formos dokumentas, kuriame įmonės nori papildomai paaiškinti vieną ar kitą balanso straipsnį ar pateikti kitose finansinėse ataskaitose neužfiksuotą informaciją.

Paskolų kreditorius

Paskolų kreditorius – juridinis ar fizinis asmuo suteikias ar teikiantis juridiniam ar fiziniam asmeniui finansinias paskolas ar potencialus finansinių paslaugų tiekėjas. Dažniausiai lėšos suteikiamos sudarant sutartį, nusiperkant paskolos lakštu ...

Pastoviosios išlaidos

Pastoviosios išlaidos – išlaidos, kurių dydis yra pastovus ir nepriklauso nuo gaminamos produkcijos kiekio. Pastoviosioms išlaidoms galima priskirti administracijos išlaikymą, patalpų nusidėvėjimą ir kitas išlaidas. Pastoviąsias išlaidas kartais ...

Pelningumo taškas

Pelningumo taškas – produkcijos kiekis, kurį gaminant pajamos padengia išlaidas. Žinoma, kad yra pastovios ir kintamosios išlaidos. Nepriklausomai kiek gaminama produkcijos pastovios išlaidos visada būna vienodos. Žinoma ilgesnį laiką nenaudojus ...

POS sistemos

POS sistema, kitaip kompiuterinis kasos terminalas, yra naudojama vietose, kuriose vyksta atsiskaitymo operacijos. POS sistemą sudaro techninė įranga ir programinė įranga.

Prekybos kreditorius

Prekybos kreditorius – juridinis ar fizinis asmuo juridiniams ar fiziniam asmeniui suteikiąs ar potencialiai galintis suteikti prekes ar paslaugas. Juridinis ar fizinis asmuo norėdamas greičiau ar daugiau parduoti prekių ar suteikti paslaugų jas ...

Registras (apskaita)

Registras – apskaitos dokumentas kaupti informaciją. Registru gali būti laisvos formos dokumentas, lapas, sąsiuvinis, žurnalas. Juose sąskaitose kaupiamuoju būdu fiksuojamos visos operacijos. Skirtinguose registruose gali būti skirtingas sąskaitų ...

Saldo

Saldo – buhalterinėje apskaitoje sąskaitos likutis yra skirtumas tarp debeto ir kredito. Debetinis likutis nurodo ūkinių priemonių likutį nurodyta data ir parodomas balanso aktyve. Kreditinis saldo nurodo ūkinių priemonių likutį ir nurodomas bala ...

Sąskaita faktūra

Sąskaitoje faktūroje nurodomi šie duomenys: parduotos prekės ar suteiktos paslaugos, jų kiekiai su matavimo vienetais, kainos ir sumos; pardavėjo juridiniai duomenys; dokumento surašymo data; jei yra – nurodomas pakrovimo dokumento numeris, karta ...

Sąskaitų planas

Panašias reikšmes žr. č i a Sąskaitų planas – sąrašas sąskaitų, kurios naudojamos įmonės ar įstaigos apskaitoje. Įmonės sąskaitų planas, tai formalus dokumentas, esantis dalis apskaitos, kurį turi teisę naudoti kiekvienas fizinis ir juridinis asm ...

Skolininkas

Debitorius – juridinis ar fizinis asmuo, įsiskolinęs už suteiktą produkciją ar pasiskolinęs daiktą ar pinigus iš kito asmens su prievolę juos gražinti sutarta tvarka. Prie debitorių priskiriama: Juridinis ar fizinis asmuo, kuriam skolon suteiktos ...

Subalansuota apskaita

Subalansuota apskaita – labai apibendrintas verslo valdymo modelis, akcentuojantis ne tiek kokybę ar procesus, kiek bendrą veiklos įvertinimą. Sukurtas apie 1990 Jungtinėse Valsitjose, pagrindiniai kūrėjai – profesoriai Robetas Kaplanas ir Deivid ...

Svarstyklės (prietaisas)

Svarstyklės yra matavimo įrankis, naudojamas nustatyti objekto svorį arba masę. Svarstyklės skirstomos į du tipus: Spyruoklinės svarstyklės angl. angl. spring scale išmatuoja svorį pagal spyruoklės išsitempimo atstumą, kai ji yra veikiama apkrovo ...

Ūkinė operacija

Ūkinė operacija – įvykis, kurį charakterizuoja atskiras ūkinis įvykis, įnešantis į turto ir jo šaltinius pokyčius. Ūkinės operacija gali liesti tik įmonės turtą, balanso aktyvą, ar tik turto suformavimo šaltinius, balanso pasyvą, ar tuo pačiu lai ...

Ūkinė veikla

Ūkinė veikla - ūkinių operacijų, ūkinių veiksmų, ūkinių įvykių bei reiškinių visuma. Pagal savo pobūdį gali būti vykdomos ūkinės finansinės operacijos, materialinių išteklių valdymo veikla, ūkio valdymo veikla. Ją vykdo ūkio subjektai. Ūkinė veik ...

Vanjė taisyklė

Vanjė taisyklė – principas, kurį 1840 m. paskelbė I. Vanjė. Jis teigia, kad apskaita vedama įmonės, o ne savininko vardu, ir tuo remiantis savininkas atsako už įmonės skolas tik savo indėlio ribose. Lietuvos įstatymai numato, kad už akcinių ir už ...

Veiklos auditas

Veiklos auditas yra valstybės, ministerijų departamentų ir kitų viešojo sektoriaus institucijų valdymo ekonomiškumo, efektyvumo, veiksmingumo sisteminė analizė bei pasiūlymų, kaip šiuos kriterijus gerinti, rengimas. Veiklos auditas pirmiausia ori ...

Credit Service

UAB "Credit Service" teikia smulkiųjų vartojimo kreditų paslaugas, Lietuvoje valdo projektus "SMScredit.lt" ir "Vivus.lt". Bendrovė buvo įkurta 2008 m. rugsėjo 24 d., kaip dukterinė AS "4finance" įmonė. 2015 m. duomenimis, įmonėje dirba 82 darbuo ...

Faktoringas

Faktoringas – paslaugų visuma, pagrįsta piniginio reikalavimo perdavimu faktoringo bendrovei ir apimanti finansavimą, sąskaitų administravimą ir klientų skolų apskaitą bei rizikos, susijusios su abejotinomis skolomis, sumažinimą. Šimtai tūkstanči ...

Investicijos

Investicijos – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas. Šis turtas yra investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno, socialinį rezultatą arb ...

Kreditas

Kreditas – tai piniginė prievolė, kurią vėliau reikia įvykdyti, mokant atitinkamo dydžio palūkanas. Tai gali būti paskolos ir kitokie atidedamojo mokėjimo metodai, leidžiantys vartotojams ir firmoms pirkti prekes, paslaugas, žaliavas, medžiagas a ...

Kredito linija

Kredito linija – trumpalaikės paskolos forma. Kredito linija skirta apyvartinėms lėšoms papildyti, garantijoms bei laidavimams teikti, dokumentiniams akredityvams leisti. Iš esmės tai apyvartinio kapitalo finansavimo būdas, kai įmonė, turėdama ta ...

Kreditų draudimas

Kreditų draudimas – draudimo rūšis. Jis priskiriamas prie ne gyvybės draudimo grupių. Kreditų draudimo atveju draudikas suteikia draudiminę apsaugą draudėjo interesams nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo tyčinio atsiskaitymų nevykdymo ...