ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191

Erasmus programa

Erasmus programa – ES rėmimo programa. Jos pavadinimas siejamas su olandų humanisto, dogmatizmo priešininko Erazmo Roterdamiečio vardu.

Koperniko stipendija

Koperniko stipendija – stažuočių Berlyne, Hamburge ir Miunchene stipendijų programa. Ją vykdo Copernicus e. V. draugija.

Finansų teisė

Finansų teisė – visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, kylančius kuriant, renkant, kaupiant, paskirstant ir panaudojant įvairių subjektų lėšas, kitą finansinę veiklą, taip pat nustatant pinigų ir finansų sistemos pagrindus b ...

Finansų rinkos priežiūra

Finansų rinkos priežiūra – valstybinių institucijų bei kitų įstaigų, organizacijų veikla, kurios paskirtis - nustatyti tam tikrus reikalavimus, apribojimus bei gaires finansų įstaigoms, idant šie palaikytų finansų sistemos vientisumą. Finansų rin ...

OLAF

OLAF, Kovos su sukčiavimu tarnyba - Europos Sąjungos institucija, kurią 1999 m. įsteigė Europos Komisija. Būstinė yra Briuselyje Belgija.

Apskaitininkas

Apskaitininkas – žemesniosios grandies finansų ir buhalterijos darbuotojas, kuris skaičiuoja, klasifikuoja ir tikrina organizacijos ar įstaigos vykdomas ūkines operacijas. Apskaitininkų atliekamų darbų apimtis ir būtina kvalifikacija priklauso nu ...

Auditoriaus padėjėjas

Auditoriaus padėjėjas – auditoriaus pagalbininkas; fizinis asmuo, siekiantis auditoriaus vardo ir įrašytas į auditoriaus padėjėjų sąrašą. Kartu su auditoriumi tikrinan organizacijos finansinę būklę, atskaitomybę etc.; finansų srities pareigybė. A ...

Auditorius

Auditorius – asmuo, vykdantis auditą, tikrinantis organizacijos finansinę būklę, finansinę atskaitomybę etc.; finansų srities profesija.

Brokeris

Brokeris – asmuo arba įmonė, kuri veikia kaip nepriklausomas tarpininkas tarp kliento ir banko. Tai profesionalūs finansų patarėjai, kurie atstovauja kliento interesams bankuose, taip pat rūpinasi, kad klientui būtų suteikiamos geriausios paskolo ...

Buhalteris

Buhalteris – asmuo, vedantis buhalteriją; ekonominė, ūkinės veiklos profesija. Buhalteris gali būti tiek tarnautojas, tiek ir laisvai samdomas darbuotojas, taip pat valstybės tarnautojas.

Draudimo agentas

Draudimo agentas – asmuo arba įmonė, kaip tarpininkas sudaranti draudimo paslaugos pirkimo-pardavimo sandorius. Veikia kaip nepriklausomas atstovas atstovaudamas įvairioms draudimo bendrovėms. Paslaugos yra nemokamos, pelnas gaunamas iš draudimo ...

Kotiruotojas

Market maker – firma brokeris arba dileris, besiimantis tam tikro emitento vertybinių popierių įsigijimo ir saugojimo riziką savo sąskaita, siekiant juos parduoti. Kotiruotojas veikia nebiržos rinkoje kaip tiesioginiai sandorių tarpininkai. Skirt ...

Mokestininkas

Vokietijoje mokestininkais vadinami mokesčių specialistas Steuerfachmann, mokslininkas mokestininkas vok. Steuerwissenschaftler. Oficiali profesija - mokesčių patarėjas Steuerberater. Advokatas mokesčių teisės specialistas - advokatas specialista ...

Paskolų brokeris

Paprastai paskolų brokeriai bendradarbiauja su daugeliu bankų bei kitų kredito institucijų, todėl gali savo klientams pasiūlyti optimaliausią jiems reikalingos paskolos variantą, detaliai išaiškinti paskolos suteikimo sąlygas. Paskolų brokeriai g ...

Spekuliantas

Spekuliantas plačiąja prasme yra asmuo, užsiimantis prekyba, kuria siekiama pasipelnyti. Terminas bendrinėje kalboje turi neigiamą atspalvį. Tarybiniais metais spekuliantais buvo vadinami visi verslūs žmonės, užsiimantys prekyba. Rinkoje spekulia ...

Verslininkas

Verslininkas – fizinis asmuo, užsiimantis verslu ir veikiantis savarankiškai, savo rizika, savo vardu ir savo sąskaita. Sovietmečiu perpardavimu užsiimantys verslininkai niekinamąja prasme buvo vadinami spekuliantais, tokia veikla buvo draudžiama ...

Vertybinis popierius

Pagrindinės: Akcijos Opcionas Čekis kt. Obligacija VP gali būti išleidžiami rengiant emisiją. Vertybiniai popieriai: pirminiai ; išvestiniai patvirtina dvi išskirtines teises ir pareigas: i teisę ar pareigą atlygintinai ar neatlygintinai įsigyti ...

Akcininkas

Akcininkų susirinkimas yra aukščiausiai bendrovės organas. Per akcininkų susirinkimą akcininkai tvirtina ar keičia bendrovės įstatus, išrenka stebėtojų tarybą arba bendrovės valdybą arba vadovą, tvirtina ar keičia įstatinį kapitalą. Nepriklausoma ...

Banko akceptas

Bankų akceptai yra bankų sutikimas apmokėti mokėjimo dokumentus, pavyzdžiui, vekselius, tai apmokėjimo garantija. Tokiu būdu bankai teikia paskolas tarptautinės prekybos mokėjimams vykdyti. Vekselius į banką pateikia importuotojai ir eksportuotoj ...

Čekis

Čekis – nustatyta tvarka išrašytas mokėjimo dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo įsako bankui be sąlygų išmokėti čekyje įrašytą pinigų sumą čekyje nurodytam arba jį pateikusiam asmeniui. Kaip ir vekselis šis vertybinis popierius yra mokėjimo priem ...

Indėlis

Indėlis - banke padėti pinigai, santaupos, viena iš investavimo priemonių, leidžianti taupyti, laikyti pinigus banke ir tokiu būdu uždirbti pinigų. Bankai paprastai žmonėms moka palūkanas už padėtus indėlius. Kuo ilgesnė indėlio trukmė, tuo dides ...

ISIN

ISIN - tai 12 skaitmenų kodas, skirtas vertybiniams popieriams identifikuoti. Jo sudėtis detaliai aprašyta standarte ISO 6166. ISIN nenusako prekybos vietos ar valiutos, kuria yra prekiaujama biržose. ISIN kodifikacija palaipsniui yra įvedama vis ...

Konosamentas

Konosamentas – dokumentas, įrodantis sutarties sudarymo faktą ir patvirtinantis jo turėtojo teisę gauti iš vežėjo konosamente nurodytus daiktus ir jais disponuoti. Jis patvirtina jame nurodyto arba jį pateikusio asmens reikalavimo teisę į konosam ...

Nonvaleurs

Nonvaleurs – istoriniai, nuvertę vertybiniai popieriai, kuriais neprekiaujama jokioje biržoje. Taip vadinami tokie VP, kurie tėra tinkami kolekcionuoti arba dekoruoti. VP, kurių itin žema vertė, yra taip pat vadinami Nonvaleurs. Nonvaleurs kolekc ...

Su akcijomis susietos obligacijos

Su akcijomis susietos obligacijos yra tokia investavimo priemonė, kurios vertė priklauso nuo akcijų, žaliavų, valiutų ir kitų finansinių priemonių, su kuriomis susietos obligacijos, vertės pokyčių. Investuotojai, įsigydami šių obligacijų, žino ma ...

Vekselis

Vekselis – vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Vekselis, kaip vienas populiariausių finans ...

Vertybinių popierių portfelis

Vertybinių popierių portfelis – investuotojo turimų vertybinių popierių rinkinys, nuosavybės teise priklausantis tam tikram asmeniui. VP portfelis yra sudarytas iš dviejų ir daugiau vertybinių popierių tam, kad būtų galima pasiekti norimus tikslu ...

Vyriausybės vertybiniai popieriai

Vyriausybės vertybiniai popieriai – skolos vertybiniai popieriai, kurie garantuojami valstybės turtu. VVP išplatinami pirminėje rinkoje, kurių emitentas yra centrinis bankas. VVP parduodami aukcionuose, kurie vyksta kartą per savaitę. Po išleidim ...

Valstybinis investicinis fondas

Valstybinis investicinis fondas – valstybės valdomas investicinis fondas, kurio fondų valdytojai investuoja lėšas į akcijas, obligacijas, nekilnojamąjį turtą, tauriuosius metalus bei kitas finansines priemones. Investiciniai fondai, dažniausiai s ...

Vyriausybės skola

Vyriausybės skola – pinigų suma, kurią valstybės institucijos yra skolingos skolintojams. Valstybės skola apima vyriausybės, savivaldybių, valstybės socialinės apsaugos fondų ir su jais susijusių subjektų, turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet ...

Rinkos sutrikimas

Rinkos yda - terminas, ekonomistų naudojamas nusakyti padėčiai, kuomet prekių ar paslaugų paskirstymas pagal rinkos dėsnius nėra efektyvus. Šis terminas pirmąkart pavartotas apie 1958 metus, bet pati idėja jau minima Anglijos filosofo Henry Sidgw ...

Antibendruomenių tragedija

Antibendruomenių tragedija – padėtis, kuomet privatus savininkas jam priklausantį turtą tvarko mažiau efektyviai, nei jis būtų tvarkomas jei priklausytų didesnei bendrasavininkų bendruomenei. Terminą 1998 m. pasiūlė amerikiečių profesorius Michae ...

Oligopolija

Oligopolija – rinkos santykių atvejis, kuomet pardavėjų ar paslaugų siūlytojų skaičius nėra pakankamas teisingai konkurencijai. Kadangi pardavėjų nedaug, kiekvieno jų sprendimai turi įtakos likusiems pardavėjams. Strateginis veiklos planavimas ol ...

Oligopsonija

Oligopsonija – rinkos santykių atvejis, kuomet pirkėjų ar paslaugų vartotojų skaičius nėra pakankamas teisingai konkurencijai. Kitaip tariant, yra pakankamai gamintojų, tačiau pernelyg mažai pirkėjų. Oligopsonija paprastai susidaro rungtyniaujant ...

Skurdas

Skurdas, skurdo klasė – individų visuma, socialinė grupė arba visuomenės sluoksnis, turintis labai ribotą priėjimą prie resursų bei visuomenės produktų, kuomet jų trūksta bent pagrindiniams baziniams poreikiams patenkinti; nesugebėjimas savaranki ...

Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje

Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje - privati aukštoji mokykla Latvijoje, Įkurta 1994 m. Kasmet Mokyklą baigia apie 100 studentų. Dažnai jie tampa svarbias pareigas einančiais ekonomistais, finansininkais, vadybininkais bei kitų sričių p ...

INSEAD

INSEAD – verslo mokykla įkurta 1957 m. Fontenblo miestelyje netoli Paryžiaus. INSEAD turi padalinius Singapūre ir Abu Dabyje.

Prekyba žmonėmis

Prekybos žmonėmis apibrėžimas yra suformuluotas Jungtinių Tautų Organizacijos JTO 2000 m. specialiame Protokole dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja. Jį pripažįsta daugelis šalių vi ...

Prekyba moterimis

Prekyba moterimis – prekybos žmonėmis rūšis; nusikaltimas. Kliūtys kovojant su prekyba moterimis – lyčių nelygybė, ją lemiančios patriarchalinės nuostatos, į moterį vis dar neretai žiūrima kaip į seksualinių paslaugų teikėją. Taip pat bendrieji v ...

Laisvoji ekonominė zona

Laisvoji ekonominė zona – ūkinei, komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje įstatymu nustatytos ypatingos ekonominės ir teisinės ūkio subjektų funkcionavimo sąlygos. LEZ – viena iš tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo formų.

Laisvoji prekyba

Laisvoji prekyba – tarptautinėse rinkose taikoma politika, kur vyriausybės neriboja importų ar eksportų prekybos kliūtimis. Tokios prekybos pavyzdys yra Europos Sąjunga / Europos ekonominė erdvė ir Šiaurės Amerikos laisvos prekybos sutartis. Šie ...

Prekybos blokas

Prekybos blokas – tarpvyriausybinis susitarimas, pagal kurį dalyvaujančioms šalims panaikinamos arba sumažinamos regioninės prekybos kliūtys ir tarifai. Dažniausiai prekybos blokus sudaro tarptautinės organizacijos.

Prekybos kliūtis

Prekybos kliūtis – vyriausybės nustatytas apribojimas tarptautinei prekybai. Dauguma prekybos kliūčių veikia tuo pačiu principu – prekyba yra apmokestinama, dėl ko didėja gamybos kaštai, o tai, savo ruožtu, kelia parduodamų produktų kainas. Jei d ...

Specialiosios skolinimosi teisės

Specialiosios skolinimosi teisės arba SDR – piniginis vienetas, kurio vertė yra nustatyta Tarptautinio valiutos fondo. Tai negrynųjų pinigų forma kaip įrašai banko sąskaitose. Banknotai neleidžiami. Šiuo metu 1 SDR dydis yra 1.24 Eur. Tarptautini ...

Užsienio prekybos rūmai

Užsienio prekybos rūmai - eksporto plėtros bei skatinimo, nacionalinių interesų užsienio rinkose atstovavimo ir gynimo organizacija. Veikia kaip informacijos centras, kontaktų birža, verslo aplinkos tyrimų bei konsultacijų įstaiga, institucija. U ...

Komercinė teisė

Komercinė teisė – privatinės teisės šaka; visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, kurių bent viena šalis yra verslininkas teisine prasme. Komercinė teisė yra specialioji privatinės teisės dalis, apimanti iš esmės dispozityvin ...

Akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias akcinės bendrovės organas. Per pirmą akcininkų susirinkimą balsavimo teisė proporcingai pasiskirsto tarp turimų akcijų skaičiaus, kurios yra pasirašytos ir už jas įmokėti pradiniai įnašai. Per kitu ...

Bendrovės valdyba

Bendrovės valdyba – neprivalomas kolegialus bendrovės valdymo organas. Bendrovės valdybą skiria stebėtojų taryba, jei jos nėra, akcininkų susirinkimas. Jos įgaliojimai nustatyti bendrovės įstatuose. Bendrovės valdyba tvirtina: bendrovės veiklos s ...

Dividendas

Dividendas – dalis akcinės bendrovės pelno, padalinta akcininkams priklausomai nuo jų turimų akcijų kiekio ir rūšies. Dividendų išmokėjimo tvarką ir kiekį nustato akcininkų susirinkimas ir bendrovės įstatai. Už privilegijuotas akcijas išmokami iš ...

Incoterm

Incoterm – tarptautinės prekybos sąlygos; tarptautinės taisyklės, numatančios specifines prekių pristatymo sąlygas užsienio prekyboje, jų rinkinys. Incoterms 1936 m. pirmą kartą sudarė Tarptautiniai prekybos rūmai angl. International Chamber of C ...