ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184

Stanislovas Stankevičius (1934)

Stanislovas Stankevičius – Lietuvos katalikų bažnyčios kunigas, Alovės ir Ryliškių parapijų klebonas, pirmasis Alytaus rajono Garbės pilietis.

Algirdas Šocikas

Algirdas Šocikas – boksininkas, bokso treneris, daugkartinis Europos, SSRS ir Lietuvos sunkaus svorio bokso čempionas.

Violeta Urmanavičiūtė-Urmana

Gimė tremtinių šeimoje, vaikystę praleido Jūrėje. Nuo 1968 m. mokėsi Kapsuko J. Jablonskio vidurinėje mokykloje, nuo 1973 m. Kapsuko 2-ojoje vidurinėje mokykle. Dainavo "Dainų dainelėje". 1969–1977 m. mokėsi Kapsuko vaikų muzikos mokyklos, 1977–1 ...

Vygaudas Ušackas

Vygaudas Ušackas – Lietuvos teisininkas, diplomatas, visuomenės bei politinis veikėjas, buvęs LR užsienio reikalų ministras.

Algirdas Valavičius

Algirdas Valavičius – Lietuvos miškininkas, išradėjas, Druskininkų miško muziejaus "Girios aidas" įkūrėjas.

Antanas Vinkus

1949–1960 m. mokėsi Kretingos vidurinėje mokykloje. Jaunystėje ketino tapti kunigu. 1960–1966 m. studijavo Kauno medicinos institute. 1966 m., 1968–1970 m. Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojas terapeutas. 1966–1968 m. Neringos ligoninės vy ...

Juozas Vyšniauskas

1968 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. Nuo 1968 m. mokytojavo. Nuo 1974 m. dirba spaudoje. 1978 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1991–1996 m. Skuodo rajono laikraščio "Mūsų žodis" vyriausiasis redaktorius. Bendradarbiauja ...

Aloyzas Zairys

Ankstyvoje vaikystėje neteko tėvų. 1941 m. dėl galvos traumos darbe mirė tėvas, 1942 m. dėl ligos mirė motina. Augo pas senelę Stasiškiuose, nuo 1956 m. – pas motinos brolį. Baigė Vaiskūnų pradžios, 1955 m. Dubuliškio septynmetę mokyklas, 1959 m. ...

Antanas Zenkevičius

Antanas Serafinas Zenkevičius – Lietuvos inžinierius, sovietinis partinis bei politinis veikėjas, socialinių mokslų daktaras.

Stasys Žirgulis

Stasys Žirgulis – dailininkas skulptorius, Lietuvos ir Kauno miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

Stasys Žlibinas

Vos keturiolikos vieno po kito neteko tėvų, liko su aštuoniasdešimtmetį perkopusia močiute ir šešerių metukų sesute. 1954 m. respublikinėje spaudoje pasirodė pirmieji S. Žlibino kūriniai. 1955 m. baigė Rietavo vidurinę mokyklą. Prieš baigdamas mo ...

Leonas Žuklys

Broliai skulptoriai Vladas, Albertas ir Leonas, biologas Lionginas, medikas Julius. 1931–1938 m. mokėsi Aleksandravėlės pradžios mokykloje, 1948 m. baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą. 1942–1949 m. studijavo Kauno valstybiniame taikomosios ir dek ...

Barbora Žagarietė

Barbora Žagarietė remiantis tęstine 400 metų pasakojamąja ir rašytine liaudies tradicija, gimė XVII a. pradžioje Žagarėje, pasižymėjo herojiškomis krikščioniškomis dorybėmis. Jos vardu pavadintas kalnelis, ant kurio stovi Senosios Žagarės bažnyčia.

Vincentas Borisevičius

1903 m. įstojo, o 1909 m. baigė Seinų kunigų seminariją. Baigęs studijas išsiųstas tęsti mokslus į Friburgo universitetą Šveicarijoje. 1910 m. gavo licensiato laipsnį, įšventinas į kunigus. Grįžęs į Lietuvą paskirtas dirbti Kalvarijos parapijos v ...

Adelė Dirsytė

Adelė Dirsytė – krikščionė pasaulietė, mokytoja, garsiosios maldaknygės "Marija, gelbėk mus" autorė, Dievo Tarnaitė.

Justinas Juodaitis

Justinas Juodaitis – Telšių kunigų seminarijos profesorius, rektorius, vyskupijos valdytojas, kanauninkas, politinis kalinys.

Alfonsas Lipniūnas

Alfonsas Lipniūnas – lietuvių katalikų kunigas, pamokslininkas, Štuthofo kalinys. 1943 m. kovo 17 d. buvo areštuotas ir su inteligentų grupe iš Vilniaus išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.

Mečislovas Reinys

Mečislovas Reinys – katalikų dvasininkas, arkivyskupas, teologijos ir filosofijos profesorius, diplomatas, politikas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, SSRS politinis kalinys, kankinys.

Elena Spirgevičiūtė

1943 m. gegužės 1 d. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1944 m. sausio 3 d. vakarą į Spirgevičių namus Kaunas, Tvirtovės al. 91 įsibrovė keturi rusiškai kalbantys vyrai, pasivadinę policininkais. Elenai nepaklusus nusidėt ...

Juozas Adomaitis-Šernas

Baigęs Marijampolės gimnazijos 6 klases ūkininkavo, dirbo tarnautoju Varšuvoje. Nuo 1885 m. bendradarbiavo lenkų laikraštyje "Kraj" Peterburgas, 1885–1989 m. – leidiniuose "Aušra", "Lietuviškasis balsas", "Unija". 1889–1892 m. žurnalo "Varpas" be ...

Juozas Akelaitis

Augo pasiturinčių valstiečių šeimoje. Mokėsi valdinėje pr. mokykloje Liudvinave. Didelę įtaką jo tolesniam gyvenimui padarė motinos broliai – dėdės Matulaičiai iš Stebuliškių, ypač Stasys Matulaitis. Iš jų gaudavo pasiskaityti lietuviškos spaudos ...

Kazimieras Aleksandravičius

Gimė valstiečių šeimoje. 1844–1848 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Kunigavo įvairiose Žemaičių vyskupijos parapijose. Po įšventinimo paskirtas Linkuvos vikaru, 1850 m. perkeltas į Pandėlį, 1851 m. paskirtas Jūžintų klebonu. 1857 m. perkelta ...

Veronika Alseikienė

Veronika Alseikienė-Janulaitytė – Lietuvos gydytoja oftalmologė, medicinos mokslų daktarė, Vilniaus krašto visuomenės veikėja.

Juozapas Ambrozevičius

J. Ambrozevičius priklausė slaptoms kaimo jaunimo organizacijoms: "Šienpjovių" įkurta 1898 m. ir "Artojų" draugijai įkurta 1901 m. Organizavo lietuviškos spaudos platinimą. Kaip artistas dalyvaudavo draugijos rengiamuose vaidinimuose. Padėjo savo ...

Pijus Andziulis

Pijus Andziulis – MIC, Romos katalikų kunigas, draudžiamos lietuviškos literatūros platintojas, Lietuvos marijonų provincijolas.

Antanas Baltrušaitis

Antanas Baltrušaitis – knygnešys, Lietuvos ir JAV spaudos darbuotojas. Andriaus ir Juozo Baltrušaičių brolis.

Antanas Baltrušaitis-Antanėlis

Augo gausioje šeimoje, todėl nuo 6 m. teko piemenauti. Einant dešimtuosius metus susižeidė koją, vėliau ją teko amputuoti. Vaikščiojo su ramentais, kurį laiką elgetavo. 1885 m. apsigyveno Meištuose prie Naumiesčio dabar Kudirkos Naumiestis. A. Ru ...

Justinas Baltuška

Spaudos draudimo metais gabeno slaptą literatūrą lietuvių kalba. 1902 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją, 1904–1906 m. – LSDP Anykščių organizacijos vadovas. Dalyvavo 1905 m. Lietuvių suvažiavime Vilniuje. 1905–1907 m. organizavo ginklu ...

Magdė Bankaitė

Augo neturtingų tėvų šeimoje. Lietuviškai skaityti pramoko vaikystėje, o rašyti – jau visai suaugusi, tapusi knygneše. Lietuvišką spaudą pradėjo platinti 1886 m., paskatinta į Mosėdį atvykusio vikaro Antano Vytarto, ir darbavosi apie 18 m., iki s ...

Juozas Baranauskas (1864)

Iš Mažosios Lietuvos atgabendavo draudžiamosios lietuvių spaudos. Ją slėpdavo pas kaimynus, seserį, gyvenusią Bikūnuose. Kelis kartus prarado arklius, vežimą ir knygas. Bendradarbiavo su "Garšvių knygnešių draugija". 1898 m. per jo namuose darytą ...

Juozas Baranauskas (1862)

Gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mokėsi Užpalių pradinėje valdinėje mokykloje. Nuo mažens mėgo skaityti knygas. Brolis Alfonsas, tarnaudamas kariuomenėje, pakvietė į Kauną ir supažindino su vietos knygnešiais, iš kurių sužinojo, kaip gauti lie ...

Augustinas Baranauskas

Dirbo vargonininku. Bendradarbiavo "Aušroje", "Varpe" ir kt. lietuviškuose leidiniuose. 1885 m. leido hektografuotą laikraštėlį "Dainų nešėjas". Parašė eilėraščių, prozos kūrinėlių, scenos vaizdelių, rinko tautosaką. Vienas draugijos "Atgaja" kūr ...

Antanas Bataitis

Gyveno parapijos beturčių prieglaudoje, vertėsi knygrišyste. Kunigo D. Tuskėno remiamas pinigais 1896 m. pradėjo komplektuoti lietuvišką biblioteką, kurioje buvo "Aušra", "Varpas", lietuviškų kalendorių ir knygų. Jų duodavo pasiskaityti apylinkės ...

Aleksandras Bendikas

Užaugo gausioje valstiečių šeimoje, su tėvais gyveno Akmenalių, Kumpikų, Bajoralių kaimuose, vėliau persikėlė į Salantus, baigė valdišką pradinę mokyklą. Didžiąją gyvenimo dalį jis buvo pauparis – po atlaidus ir muges keliaujantis smulkių daiktų ...

Andrius Bielinis

Brolis Jurgis Bielinis. Nuo 1882 m. gyveno Rygoje. Apkaltintas pinigų pasisavinimu ir suimtas, pabėgo į JAV. 1894 m. ar 1893 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą. Brolio Jurgio paragintas tapo Garšvių draugijos nariu, knygnešiu profesionalu. 1895 m. bala ...

Leonas Bielinis

Tėvai buvo raštingi, apsišvietę ūkininkai, namuose turėdavo uždraustų lietuviškų leidinių. Lietuviškai skaityti išmoko namuose, vėliau lankė Tverečiaus valdinę pradinę mokyklą. 1896–1898 m. mokėsi vargonininkauti pas Tverečiaus vargonininką. Čia ...

Ignas Bitaitis

Tėvai buvo neturtingi, teturėjo apie 2 ha žemės. Vaikystėje teko piemenauti pas svetimus. Žiemomis mokėsi Joniškėlio mokykloje. 1888 m. su tėvais persikėlė į Rygą. Čia baigė 6 progimnazijos klases. Gyvendamas tėviškėje, slaptai mokė vaikus – dara ...

Antanas Bizauskas

1882–1886 m. mokydamasis Kauno kunigų seminarijoje dalyvavo lietuvių klierikų būrelio veikloje. Nuo 1886 m. kunigas, nuo 1912 m. pranciškonas. Gavus specialų Romos popiežiaus leidimą, Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas 1912 m. balandžio 23 d. K ...

Felicija Bortkevičienė

Tėvas dvarininkas bajoras Juozas Povickas, motina Antanina Ona Liutkevičiūtė, sesuo Juzefa Povickaitė-Okuličienė. Iki 13 metų mokėsi namuose, 1885–1889 m. Kauno Marinskaja mergaičių gimnazijoje. Už streiko organizavimą iš priešpaskutinės klasės p ...

Juozas Bridžius

Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, priklausė slaptam lietuviškumą puoseliejusiam klerikų būreliui ir platino lietuvišką spaudą. 1894 m. liepos 1 d. įšventintas kunigu. Vikaravo šiose bažnyčiose: 1894-98 m. Vanevo Švenčiausios Mergelės Marijos, 189 ...

Antanas Brundza

Mokėsi Marijampolės apskrities mokykloje. 1862 m. baigė Seinų kunigų seminariją. Varniuose vyskupas Motiejus Valančius įšventino kunigu, paskyrė Berznyko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios vikaru. Po kiek laiko perkeltas į Adamonis, o vėliau ...

Antanas Bružys

Gimė 1871 12 19 31 pagal teismines bylas 1873 m. Zaltriškių kaime, Raseinių apskrities Tauragės valsčiuje, pasiturinčių ūkininkų Martyno ir Leokadijos iki santuokos Juchnevičiūtė Bružų šeimoje. Kauno gubernijos žandarų valdybos anketiniuose duome ...

Domas Bubėnas

Domas Bubėnas, taip pat Domininkas Bubėnas – ūkininkas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas šiaurės vakarų Žemaitijoje.

Petras Budzeika

Kunigu įšventintas 1865 m. kovo 5 d. Pirmosios kunigavimo vietos nežinomos. Vėliau iki 1873 m. buvo Seinų katedros vikaras. Vienu metu buvo Seinų kunigų seminarijos ekonomas. 1873–1881 m. kunigavo Lenkijoje. 1882 m. paskirtas Garliavos klebonu ir ...

Petras Povilas Bulvičius

Petras Povilas Bulvičius, rus. Петр Павел Бульвич – Romos katalikų kunigas Rusijoje ir Lietuvoje, uždraustos lietuviškos spaudos platintojas ir literatas.

Aleksandras Burba

Tėvai – ūkininkai. Nuo 1864 m. dvejus metus mokėsi Žagarės valdinėje mokykloje, toliau lavinosi namuose, išmoko lietuviškai skaityti. Nuo 1870 m. mokėsi Kruopių valdinėje mokykloje. 1873 m. pradėjo mokytis privačiai Šiauliuose. 1877 m. Vilniaus g ...

Jonas Burba

Mokėsi Švenčionių mokykloje. Baigęs 5 klases įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Čia besimokydamas dalyvavo lietuvių klierikų sambūriuose. Skaitydavo lietuvišką spaudą. 1878 m., gavęs kunigo įšventinimus, paskirtas vikaru į Dysną Baltarusija. Po ...

Kazys Burokas

Knygnešys Kazys Burokas, gimė 1866 m. Drulėnuose, Kupiškio vlsč, gyveno Kupiškyje. Piemenavo, bernavo, dirbo kalviu. Lietuviškai skaityti išmoko ganydamas gyvulius, gyvendamas pas tetą Pajuodžių kaime Kupiškio r. Apie 1885 m. susipažino su knygne ...

Dominykas Butėnas

Ūkininkas. Nuo 1883 m. iš Rytų Prūsijos į Lietuvą gabeno katalikų knygas ir "Aušrą", vėliau tik pasaulietinę literatūrą bei socialdemokratų leidinius. Draudžiama spauda aprūpindavo apie 40 knygnešių – knygų platintojų. 4 kartus suimtas. 1883 m. p ...

Pranas Butkevičius

P. Butkevičius baigė Varnių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1850 m. Dirbo Telšiuose, Pajūryje. Nuo 1858 m. buvo Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos dab. Šilalės raj. klebonas, literatas. Nuo 1859 m. Žvingių administratorius, nuo 186 ...