ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 180

Mitraizmas

Mitraizmas arba Mitros misterijos – sinkretinė religija, paplitusi Romos imperijoje II-IV m. e. a.; turėjo įvairių religijų bruožų. Pirmasis Mitros kultą I m. e. a. paminėjo romėnų poetas Stacijus; tuo tarpu seniausios Mitros šventyklos datuojamo ...

Rastafarizmas

Rastafari yra kultūrinis judėjimas, kurio nariai tiki, kad paskutinis Etiopijos imperatorius Hailė Selasijė I yra Jah įsikūnijimas, Trejybės dalis. Rastafari žodis reiškia Ras Tafari Makonnen – Haile Selassie I-ojo vardas prieš karūnaciją. Judėji ...

Santerija

Santerija arba lukumi – Kuboje susiklostęs sinkretinis afroamerikiečių tikėjimas. Pradėjo klostytis XVI a., išsikristalizavo XIX a. vid. Santerija apima daugiausia jorubų religijos ir katalikybės elementus. Nors formaliai santerijos sistema remia ...

Trinidado oriša

Trinidado oriša, dar žinoma kaip šango – sinkretinė religija, išpažįstama Trinidade ir Tobage, kilusi iš Karibų jūros regiono. Orišos ištakos kildinamos iš Vakarų Afrikoje praktikuojamos jorubų religijos. Trinidado oriša apima dvasinio baptizmo t ...

Adomas ir Ieva

Adomas ir Ieva – pagal Senojo Testamento Pradžios knygoje pateikiamą pasaulio kūrimo aprašymą bei Koraną buvo pirmoji žmonių pora ir visos žmonijos protėviai. Hebrajų ir arabų kalbomis Adomas reiškia "žmogus", o Ieva – "gyvybės davėja". Pastebėti ...

Altorius

Altorius – kulto reikmėms skirtas baldas, naudojamas religiniam aukojimui; vieta, kurioje atliekamos apeigos. Altoriai statomi kulto vietose ar kitose šventose vietose. Altorius turėtų būti akmeninis, tačiau kartais jie būna kitokie arba tik iš d ...

Arkangelas

Arkangelas – aukšto rango angelas, figūruojantis Abraominėse religijose, nors panašių dievybių yra ir kitose religijose. Žymiausias jų minimas Šventajame Rašte yra arkangelas Mykolas. Arkangelas minimas Naujajame Testamente du kartus: "nuskambėju ...

Bažnyčia 2011

Bažnyčia 2011 yra katalikų teologijos profesorių, daugiausia iš Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos paskelbtas memorandumas, kuriuo reikalaujama modernizuoti Romos Katalikų Bažnyčią atsakant į vokiečių kunigų pedofilijos skandalus. Memorandumu r ...

Bažnyčios socialinis mokymas

Bažnyčios socialinis mokymas – Katalikų Bažnyčios mokymas, nagrinėjantis, kaip teisingai sutvarkyti visuomenę. Enciklikoje "Deus Caritas Est" Benediktas XVI mini, kad pirmoji Bažnyčios socialiniam mokymui skirta enciklika buvo 1891 m. išleista Le ...

Dešimt Dievo įsakymų

Dešimt Dievo įsakymų arba Dekalogas, – sąrašas taisyklių, kurias, pasak Biblijos, Dievas perdavė Mozei ant Sinajaus kalno, užrašytas ant dviejų akmeninių plokščių. Biblijos hebrajų kalba jie pavadinti עשרת הדברים, o skaitoma Aseret ha-Dvarîm. Išv ...

Dhjani budos

Dhjani Budos arba Penki didžiosios Išminties Budos, Penki didieji Budos, Penki nugalėtojai – Vadžrajanos budizme svarbūs penki Budos, kurie simbolizuoja pirminio Budos penkis aukščiausios Išminties aspektus. "Trijų Budos kūnų" trikaja sistemoje P ...

Digambarai

Digambarai – didžiosios džainistų sektos nariai; jie pasekė Mahavyrą, patikėję, kad nuogumas – didi dorybė. Jų gausu šiltuose Indijos pietuose, bet viešumoje jie dėvi drabužius. Vienuoliai nedėvi drabužių, papuošalų, gali turėti tik šluotelę ir p ...

Edenas

Èdenas – Biblijoje aprašyta vieta, kurioje Dievas apgyvendino pirmuosius žmones Adomą bei Ievą ir iš kurio už nepaklusnumą išvarė. Vaizduojamas kaip sodas, kuriame teka upės, auga gyvybės, gėrio ir blogio pažinimo medžiai. Dievas uždraudė valgyti ...

Egzorcizmas

Egzorcizmas surišimas priesaika) – demonų ar piktųjų ir kitokių dvasinių būtybių išvarymo iš tariamai apsėstų žmonių ar vietų praktika. Priklausomai nuo dvasinių egzorcisto tikėjimų, tai gali būti atliekama priverčiant būtybę prisiekti tam tikrą ...

Eremitas

Eremitas arba atsiskyrėlis eremites – "gyvenantis dykumoje") – asmuo, kuris atsiskiria nuo visuomenės, gyvena izoliuotai ir laikosi celibato. Tradiciškai eremitais yra vadinami atsiskyrėliai, tokį gyvenimo būdą pasirenkantys iš religinių paskatų. ...

Gimtatikyba

Vikiteka Gimtatikyba rus. Родноверие, slavų neopagonybė – politeistinė, neopagoniška religija, tęsianti ikikrikščioniškos slavų religijos tradicijas. Pagonybė tarp slavų nyko palaipsniui. Nors krikščionybė įvesta palyginti anksti, atokesnėse viet ...

Haoma

Haoma – avestoje, zoroastrizmo sakraliniuose tekstuose aprašomas šventas augalas ir iš jo išgaunamas ritualinis gėrimas, taip pat dievybė, suteikianti nemirtingumą, vaisingumą, sveikatą. Tapatinamas su vedose aptinkamu soma. Manoma, kad žodis hoa ...

Ješiva

Ješiva – judaizmo dvasinė seminarija. Dažniausiai joje mokosi vaikinai ir vyrai, kartais moterys. Iki II pasaulinio karo Lietuvoje buvo 10 ješivų Vilniuje bei keletas ješivų kituose miestuose.

Kainas ir Abelis

Pagal Bibliją, Adomas ir Ieva susilaukė dviejų sūnų. Vyresnysis vadinosi Kainas, o jaunesnysis Abelis. Kainas dirbo žemę, o Abelis ganė avis. Vieną kartą abu broliai išėjo Dievui aukoti atnašų. Jie pasidarė aukurus, prikrovė ant jų malkų ir uždeg ...

Krikščioniškoji demonologija

Krikščioniškoji demonologija yra demonų tyrinėjimas krikščioniškosios religijos požiūriu. Daugiausiai remiamasi Biblija, ankstyvųjų krikščionių filosofų raštais, tradicija ir legendomis, perimtomis iš kitų tikėjimų. Monoteistinėse religijose kitų ...

Lectio divina

Lectio divina – įvairūs metodai pamaldžiai skaityti Šventąjį Raštą. Nuosekli lectio divina sistema aprašyta XII a., kartūzų vienuolio Gvigono II knygoje "Scala Claustralium". Ten išvardintos keturios pakopos: Lectio lot. Lectio – skaitymas Contem ...

Liturgika

Liturgika – krikščionių praktinės teologijos disciplina, mokslas apie liturgiją. Liturgika įvairiais metodais tiria ir aiškina liturgiją, jos esmę, teologiją, istoriją bei formas. Kilusi iš istorinės teologijos. Katalikų liturgikos pradininku lai ...

Malda

Malda – kreipimasis į Dievą, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padėti bei padėka už tai. Maldos naudojamos įvairiose religijose ir dvasiniuose judėjimuose. Didžiąsias religijas galima skirti į dvi kryptis: tos, kuriose mal ...

Mormono knyga

Mormono knyga – – 1827 metais Džozefas Smitas išvertė senovės metraščių rinkinį, ilgą laiką buvusį paslėptą Kumoros kalvoje. Mormono knygą Lietuvoje galima gauti nemokamai Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios susirinkimu namuose, ar ...

Neopagonybė

Neopagonybė – terminas, kuriuo apibūdinama daug įvairių naujųjų religijų, ypač tos, kurios vienaip ar kitaip susijusios ar remiasi senosiomis religijomis, apibrėžiamomis kaip pagoniškos. Neopagoniškos tradicijos pasižymi didele įvairove. Kai kuri ...

Ničiren

Ničiren – Japonijoje susiklosčiusi budistinė mokykla, priklausanti Mahajanos atšakai. Ją XIII a. Tendai mokyklos mokymo pagrindais sukūrė vienuolis Ničirenas. Šis mokymas paplito Kamakura laikotarpiu. Jo autorius Ničirenas išaukštino Lotoso sūtro ...

Nojus

Nojus žydų mitologijoje – pagrindinis Pasaulio tvano herojus, tipologiškai ir genetiškai artimas šumerų-akadų mitologiniams veikėjams Ziusudrai, Atrahasiui ir Utnapiščiui. Nojaus istorija aprašoma Toroje, Pradžios knygoje. Istorija pasakoja, kad ...

Phurba

Phurba arba kyla – ritualinis durklas, turintis tribriaunį smaigalį bei rankeną su baisia trigalve būtybe. Visų pirma siejamas su Tibeto tantriniu Vadžrajanos budizmu, nors kildinamas iš vedinio laikotarpio, kuriame galbūt naudotas kaip ritualini ...

Popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimas

Popiežiaus Pranciškaus ir patriarcho Kirilo susitikimas – Romos katalikų bažnyčios ir Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovų susitikimas 2016 m. vasario 12 d. Kuboje, pirmasis katalikų ir Rusijos ortodoksų bažnyčių istorijoje. Sutapus patriarcho Ki ...

Požeminis pasaulis

Požeminis pasaulis – įvairiose religijose ir mitologijoje esanti pasaulėvaizdžio dalis, dažniausiai esanti po žeme, apatinėje pasaulio plano dalyje. Tai visose kultūrose ir mitologijose esantis motyvas, anapus mirtingųjų pasaulio esanti vieta.

Prakartėlė

Prakartėlė – Jėzaus gimimo gyvulių tvarte vaizdelis, kuriame dalyvauja Švč. Mergelė Marija, šventasis Juozapas ir pats Jėzus. Dažnai čia dar būna piemenėliai, Trys Karaliai ir gyvuliai. Prakartėlių muziejus įkurtas 2007 m. prieš Kalėdas Rokiškyje.

Religija Japonijoje

Svarbiausios religijos Japonijoje yra budizmas ir šintoizmas. Daugelis japonų nepriskiria savęs vienai konkrečiai religijai, bet teigia išpažįstantys jas abi. Sinkretizmas - labai dažnas reiškinys Japonijoje - tas pats žmogus gali susituokti paga ...

Sakramentalijos

Sakramentalijos – kai kurių krikščionių bažnyčių liturginiai veiksmai ir daiktai, kurie tariamai turi antgamtinės galios. Nuo sakramentų skiriasi tuo, kad jas įsteigęs ne Kristus, o Bažnyčia, be to, veikiančios žmogaus dievobaimingumo galia, tuo ...

Sakramentas

Sakramentas – ritualinis veiksmas, turintis suteikti Dievo malonę. Katalikų bažnyčia turi septynis sakrametus: Krikšto sakramentas; Ligonių patepimo sakramentas; Sutvirtinimo sakramentas; Kunigystės sakramentas; Komunijos sakramentas; Atgailos sa ...

Skaistykla

Skaistykla – katalikų ir kai kurių kitų krikščioniškų konfesijų tikybose - pomirtinė vieta ar būvis, kuriame nusidėjusių, tačiau amžino pasmerkimo neužsitraukusių, žmonių sielos apsivalo per kančią. Laikas, kurį mirusysis turi praleisti skaistykl ...

Šventosios Mišios

Mišios – dažniausiai išreiškia vakarų krikščionių liturgijos apeigas, kurių metu dalijama šv. Komunija. Šiuo vardu vadinama ir dalis su Eucharistija nesusijusių liuteronų apeigų.

Šventraštis

Šventraštis – kanonizuotų religinių pasakojimų visumą apimanti svarbiausioji daugelio religijų šventoji knyga, kiti svarbūs rankraščiai. Prie pastarųjų galima priskirti tiek perduodamus iš lupų į lupas pasakojimus, tiek užrašytus "šventraščius". ...

Teistinis satanizmas

Teistinis satanizmas – bendras terminas, kuris reiškia velnio arba Šėtono išpažinimą kaip realiai egzistuojančio asmens, su kuriuo galima užmegzti ryšį garbinimo, apeigų metu.

Totemas

Totemas – gyvūnas, augalas arba negyvosios gamtos objektas, kurį pirmykščių žmonių grupė garbino, laikė savo mitiniu pirmtaku ar globėju. Toteminio gyvūno negalima valgyti.

Vaišijai

Vaišijų kasta yra vienas iš keturių luomų hinduizmo socialinėje santvarkoje. Šį luomą sudarė pirkliai, amatininkai ir žemdirbiai. Jų pareigos buvo ūkininkavimas, užsiėmimas įvairias amatais bei prekiavimas. Galiausiai jie tapo žemvaldžiais, finan ...

Vavelio katedra

Šventųjų Stanislovo ir Vaclovo katedra Krokuvoje yra Krokuvos arkivyskupijos centras. Katedra stovi ant Vavelio kalvos. Šioje katedroje vykdavo Lenkijos monarchų karūnacija. Čia taip pat nuo XIV a. buvo laidojami Lenkijos karaliai. Valdovams prid ...

Vudu

Vudu – afroamerikietiška religija, daugiausia praktikuojama Haityje ir Benine, kur yra oficiali religija. Vudu į Haitį atkeliavo ir paplito kartu su atgabentais vergais iš Vakarų Afrikos. Vien Afrikoje vudu praktikuoja apie 30 mln. žmonių. Vienas ...

Dievturyba

"Dievturyba" – neopagoniškas religinis judėjimas Latvijoje, teigiantis, esą atkuria senovės baltų religiją, gyvavusią Latvijoje iki krikšto įvedimo XIII a. Pavadinimas kildinamas iš žodžių "Dievo turėjimas".

Islamo Tauta

Islamo Tauta yra religinė organizacija, įkurta Detroite, Mičigano valstijoje. Jos įkūrėjas – Wallace Fard Muhammad. Jis iškėlė tikslą pagerinti dvasinę, psichologinę, visuomeninę bei ekonominę afroamerikiečių padėtį Jungtinėse Valstijose. Organiz ...

Jamaat-ud-Dawah

Jamaat-ud-Dawah – islamiška organizacija, įkurta Pakistane 1985 m. JUD yra labai populiari Pakistane, nes ji suteikia nemokamą medicinį gydymą ir moko neturtingus žmones. Organizacijoje dirba daug savanorių, padedančių nelaimingų atsitikimų atvej ...

Akacija (simbolis)

Akacijos motyvas įvairiuose kontekstuose įgija simbolinę arba alegorinę reikšmę. Ji gali skirtis priklausomai nuo konkrečiame kontekste pripažįstamos priešistorės, žodžio etimologijos ir kt.

Aukuras

Aukuras – aukojimui ir kitoms kulto apeigoms skirtas akmuo arba žemės kauburys. Jame buvo kūrenama amžinoji ugnis ir aukojamos aukos, apeiginis gėrimas, smilkomos kvapiosios žolės.

Deivė Motina

Deivė Motina, dievų motina – dievybė, siejama su derlingumu, vaisingumu, Žemės sukūrimu. Kartais sutapatinama su Žeme ir vadinama Motina Žeme. Deivė Motina išskiriama hinduizme Kali Ma, senovės Graikijoje Gaja, Airijoje Danu, Mesopotamijoje Ištar ...

Dharmačakra

Dharmačakra – plačiai paplitęs budizmo simbolis, vaizduojamas kaip aštuonių stipinų ratas. Jis reiškia atgimimų ciklą ir momentą, kai Buda paskelbė keturias tauriąsias tiesas, stipinai – aštuonlinkį kelią. Dharmos ratas, kaip manoma, išsivystė iš ...

Faravaharas

Faravaharas – zoroastrizmo ir Irano simbolis. Spėjama, kad simbolis prigijo Achemenidų laikais, pastarasis buvo įkvėptas asirų sauliškojo dievo Ašūro. Jo reikšmė diskutuotina. Vieni teigia, jog jis vaizduoja Ahūrą Mazdą, kiti – aukštesniąją sielo ...