ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155

Vikiknygos

Vikiknygos – visuotinis internetinės bibliotekos kūrimo projektas, Vikipedijai bei kitiems Vikimedijos projektams giminingas projektas, besiremiantis Vikimedijos programine įranga ir yra laisvai prieinamas internete. Prieš tai buvo Laisvuoju Viki ...

Neoromantizmas

Neoromantizmas − XIX a. pabaigos − XX a. pradžios meno tendencijos, artimos romantizmui. Neoromantikos termino vartosena nėra griežtai nusistovėjusi. Neoromantika vadinama tradicinių romantizmo formų gaivinimas, naujai suvokto romantizmo bruožų j ...

Egiptologija

Lietuvoje egiptologijos pradininke laikoma Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė, kuri dalyvavo archeologiniuose kasinėjimuose Egipte, tarpukaryje dėstė Senovės Egipto istoriją Kaune, vertė egiptietiškus tekstus, atgabeno keletą archeologinių radinių ...

Egiptomanija

Egiptomanija − susižavėjimas Senovės Egiptu, jo kultūra, istorija. Senovės Egipto įtakos kitoms kultūroms išraiška. Pasireiškia tiek mokslinėje, tiek populiariosios kultūros sferose. Egiptomanijoje galima išskirti kai kurių Sen. Egipto aspektų ma ...

Indologija

Indologija – orientalistinė akademinė disciplina, tyrinėjanti Indijos subkontinento istoriją, kultūrą bei lingvistines tradicijas. Dar vadinama Pietų Azijos studijomis. Indologiją iš esmės galima laikyti tarpdalykine sąvoka, kuri šiam regionui ti ...

Sinologija

Sinologija – tarpdisciplininė mokslo šaka, tyrinėjanti Kiniją bei sinosferą. Priklauso orientalistikos mokslų krypčiai. Sinologijos mokslo sferai priklauso Kinijos kultūros ir istorijos, kinų kalbos tyrimai, iš Kinijos kilusių religijų nagrinėjim ...

Turkologija

Turkologija – orientalistikos spektrui priklausanti mokslinė disciplina, nagrinėjanti tiurkų tautų kultūrą. Turkologija apima tiurkų kalbų, tiurkų tautų istorijos, kultūros, literatūros, tiurkiškojo islamo, tengrizmo studijas. Į turkologijos sfer ...

Pasaka

Pasaka – pasakojamasis fantastinis kūrinys priskiriamas tautosakos žanrui. Dauguma pasakų yra tarptautinės, tačiau skiriasi jų variacijos, sutinkami įvairiose tautose analogiški elementai, jų deriniai, pasitaiko didžiuliuose arealuose paplitusių ...

Dvylika brolių

Karalius nori nužudyti savo dvylika sūnų, tam kad jo tryliktas vaikas, jeigu jis būtų mergaitė, galėtų paveldėti jo karalystę. Karalienė pasako savo jauniausiam sūnui Benjaminui, kad ji įspės juos su vėliava. Po dvylikos dienų laukimo miške sūnūs ...

Hitopadeša

Hitopadeša – senovės indų pamokomų pasakėčių rinkinys, sukurtas sanskritu ~IX–XI amžiuje. Tradiciškai "Hitopadešos" autoriumi laikomas panditas Narajana iš Bengalijos, nors kaip ir daugelio senųjų indiškų tekstų taip ir šio autorystė nėra aiški. ...

Nauji karaliaus drabužiai

Nauji karaliaus drabužiai – danų autoriaus Hanso Kristiano Anderseno pasaka apie karaliaus drabužius, kurie yra nematomi tiems, kurie yra kvaili ir nekompetentingi, nors realybėje jų nėra iš viso. Pasaka yra išversta į daugiau kaip 100 kalbų. Pas ...

Pančatantra

"Pančatantra" – senovės indų pasakų, pasakėčių ir eiliuotų sentencijų rinkinys, sukurtas sanskritu apie III–IV a. Sudaryta iš 5 knygų. Įžangoje sakoma, kad "Pančatantrą" sukūręs brahmanas Višnušarmanas, norėdamas įdomiais pasakojimais pamokyti va ...

Tūkstantis ir viena naktis

"Tūkstantis ir viena naktis" – viduramžių arabų pasakų rinkinys, kurio šaltinis – IX a. persų pirklio "Tūkstantis pasakų" vertimas. Pasakų rinkinys turėjo įtakos daugelio Azijos ir Europos tautų tautosakai bei literatūrai. Manoma, kad rinkinio ju ...

Teisinė literatūra

Teisinė literatūra - dalykinės literatūros dalis, apimanti teisinius rašytinius kūrinius. Tai gali būti rašytiniai, elektroniniai teisės aktai, įvairūs teisės spaudiniai, leidiniai kaip teisės vadovėliai, teisiniai žinynai, žodynai, įvairūs publi ...

Įstatymo komentaras

Įstatymo komentaras - norminio teisės akto rašytinis komentaras. Papildomas, tačiau neprivalomas teisės šaltinis. Komentarai paaiškina konkrečias nuostatas. Dažnai atsižvelgia į teismų praktiką, mokslinę literatūrą, kitus šaltinius. Autoriai - pa ...

Berio rankraštis

Berio rankraštis arba Briuselio valandų knyga – iliuminuotas XV amžiaus rankraštis, skirtas Prancūzijos Berio ir Overnės hercogui Žanui Beriui.

Farnezės valandos

Farnezės valandos – 1546 m. renesanso dailininko Džordžo Džulijaus Klovijaus, sukurta Valandų liturgija, skirtas kardinolui Alesandrui Farnezei.

Irk Bitig

Irk Bitig, dar žinoma kaip Lemties ženklų knyga arba Pranašysčių knyga – IX a. rankraštis, parašytas senuoju tiurkų raštu, kuriame aprašomi įvairūs maginiai spėjimai. Knyga rasta britų archeologo Aurel Stein 1907 m. viename iš Mogao urvų. Dabar s ...

Judo Evangelija

Judo Evangelija arba Judo Iskarioto Evangelija – viena iš nekanoninių ankstyvojo krikščionybės laikotarpio evangelijų. Evangelija sukurta II a. ankstyvųjų krikščionių – gnostikų sektoje. Ilgai ji buvo žinoma tik iš užuominų kituose rašytiniuose š ...

Rosano evangelija

Rosano evangelija – VI a. rankraštis, parašytas graikų kalba, susidedantis iš Evangelijos pagal Matą ir Evangelijos pagal Morkų tekstų. Rankraščio pavadinimas kilo iš miesto, kuriame buvo surastas, pavadinimo.

Supraslio kodeksas

Supraslio kodeksas – Pirmojoje Bulgarijos karalystėje X a. pabaigoje kirilica parašytas rankraštis. Jame senąja slavų kalba pateikiami stačiatikių menologijaus kovo mėnesio 24 šventųjų gyvenimų aprašymai ir 23 Velykų laikotarpio homilijos. Teksta ...

Turovo Evangelija

Turovo Evangelija – rankraštinė evangelija, parašyta XI a. kirilicos raštu. Laikoma vienu seniausių slavų raštijos paminklų. Iš rankraščio išlikę tik 10 lapų. Jie 1865 m. rasti Turove, Vilniaus gimnazijos piešimo mokytojo. Rankraštis nugabentas į ...

Aprangos kodas

Aprangos kodas – informacija, pasakanti apie renginio ar pobūvio pobūdį, dažnai nurodomas pakvietime į viešąjį renginį. Nurodyto aprangos kodo laikytis būtina. Priešingu atveju, bus parodyta nepagarba šventės šeimininkams, siekusiems sukurti atit ...

Mandagumas

Mandagumas – gebėjimas laikytis tam tikroje kultūrinėje terpėje priimtų tinkamo elgesio normų. Dažniausiai mandagumas siejamas su pagarbos rodymu, atidumu aplinkiniams, taktiškumu, etiketo normų išmanymu. Pagal mandagumo kriterijus gali būti vert ...

Prostracija

Prostracija – kūno pozicija, kai atsiklaupus ir pasilenkus žemė paliečiama galva arba atsigulus veidu žemyn žemė liečiama visu kūnu. Tai gali būti vertinama kaip galutinė nusilenkimo forma ir dažniausiai reiškia visišką nusižeminimą bei pagarbos ...

Tinklo etiketas

Tinklo etiketas – bendravimo žiniatinklio taisyklių rinkinys, žiniatinklio etiketas. Tinklo etiketą galima būtų palyginti su garbės kodeksu. Jis nėra sukurtas kokios nors konkrečios institucijos ir jokiu būdu nėra privalomas vykdyti. Nepaisant to ...

Efektyvus altruizmas

Efektyvus altruizmas – bandymas rasti efektyviausius būdus daryti gerą, pasitelkiant mokslą ir analitinį mąstymą. Didelė dalis šio visuomeninio judėjimo narių yra susitelkę į efektyviausių labdarų radimą, rėmimą ir vystymą, bet tie patys principa ...

Hermeneutika

Hermeneutika – filosofijos kryptis, kilusi iš religinių tekstų aiškinimo. Kartais dar vadinama "hermeneutine filosofija". Pirmiausia iš Šv. Rašto, o vėliau ir kitų – Korano, Toros. Šiuolaikinė hermeneutika nutolo nuo savo ištakų. Ji tyrinėja ne t ...

Marksizmas

Marksizmas – filosofija ir pasaulėžiūra, sukurta K. Markso ir F. Engelso, apimanti įvairias XIX, XX ir XXI amžiaus mokyklas. Marksizmas moksliškai aiškina pasaulį, jo atsiradimą, vystymąsi ir jo pakeitimo būdus bei priemones. Būdingas marksizmo b ...

Frankfurto mokykla

Frankfurto mokykla – šiuolaikinės industrinės visuomenės neomarksistinė kritinė teorija, kurią XX a. vid. išplėtojo Frankfurte prie Maino susibūrusi filosofų grupė. Ją 1930 m. Frankfurto Socialinių tyrimų institute įkūrė Maksas Horkheimeris. 1933 ...

Neoplatonizmas

Neoplatonizmas – religinės ir mistinės filosofijos mokykla, kurią III amžiuje įkūrė Plotinas. Neoplatonizmas buvo paplitęs Romos imperijoje, ypač jos rytinėje dalyje. Ši filosofijos srovė rėmėsi Platono ir jo pasekėjų mokymais. Dinamizmas – ryški ...

Teurgija

Teurgija – ritualų, kartais magijos forma, kuria siekiama iššaukti arba priversti veikti Dievą arba dievybes, dvasias, ypatingai siekiant susivienyti su dieviškumu, pasiekti henosis. Praktikuota antikoje ir viduramžiais. Vėliau teurgija buvo vadi ...

Pragmatizmas

Pragmatizmas – filosofijos kryptis, susiformavusi XIX a. pab. – XX a. pr. JAV. Vertina filosofiją ir sprendimus pagal naudingumą ir rezultatus praktikoje. Pragmatizmo teorija kelia uždavinį moksliniais metodais analizuoti ir pagrįsti mąstymo stru ...

Gyvoji Etika

Gyvoji Etika arba Agni Joga – religinė-filosofinė koncepcija, pasisakanti už visų jogų ir religijų sintezę, vedančią prie vieningo dvasinio-energetinio pasaulio suvokimo. Šios koncepcijos autorius – rusų dailininkas, filosofas, visuomenės veikėja ...

Individuacija

Individuacija arba individuacijos principas – filosofijos ir psichologijos sąvoka, kuria apibūdinamas vieno dalyko atsiskyrimas nuo visumos. Tai būties individualumo pagrindas, pradas, paverčiantis daiktą būtent šiuo, skirtingu nuo bet kurio kito ...

Paskalio dilema

Paskalio dilema, arba Paskalio lažybos, yra prancūzų filosofo Blezo Paskalio argumentas, aiškinantis, kodėl labiau verta tikėti Dievu, nei būti agnostiku ar ateistu. Paskalis teigė, kad visada geriau "statyti" už Dievo egzistavimą, kadangi jei Di ...

Kibalionas

Kibalionas – 1908 m. išleista okultinės literatūros, hermetizmo filosofijos knyga. Teigiama, jog joje aprašyta hermetinės filosofijos esmė. Viena iš nedaugelio okultizmo knygų išleistų lietuvių kalba.

Rozenkreiceriai

Rozenkreicerių ordinas – slapta religinė brolija, XIV a. įkurta vienuolio maldininko Christian Rosenkreutz. Gyvavo iki XVIII a. Brolijos tikslai – siekti visos žmonijos pažangos ir laimės.

Kabala

Apie miestą žr. Kabala Azerbaidžanas. Kabala vadinama mistinė judaizmo tradicija, apimanti savitą Tanacho egzegezę, mokymus apie pasaulio atsiradimą ir sąrangą, kalbos prigimtį, Dievo vidaus gyvenimą, blogio kilmę.

Bahir

Bahir – anoniminis mistinis tekstas, laikomas vienu pagrindinių kabalos šaltinių šalia Sefer Yetzirah, Zohar ir kt. Knyga tradiciškai priskiriama I a. Šv. Rašto žinovui Nehunijai ben haKanai. Pirmieji knygos žodžai skamba taip: "Rabinas Nehunija ...

Gyvybės medis

Gyvybės medis – Pradžios knygoje aprašytas medis, Dievo pasodintas Edeno sodo viduryje ; medžio vaisiai duoda amžiną gyvybę, t. y. nemirtingumą. Suvalgę Pažinimo medžio vaisių, Adomas ir Ieva pažino gėrį ir blogį, tuo sulaužydami Dievo draudimą. ...

Kabalos centras

Kabalos centras – tai 1984 metais Kalifornijos valstijoje, Los Andžele Filipo Bergo ir Karen Berg įkurtas žydų misticizmo judėjimas. Karen Berg sūnus Jehuda ir Michaelis yra šios organizacijos dvasiniai lyderiai. Kabalos centras mokymas paremtas ...

Krikščioniškoji kabala

Krikščioniškoji kabala – religinė-mistinė pasaulėžiūros atšaka, apjungianti mistinę žydų tradiciją kabala su krikščioniškąja pasaulėžiūra. Kabalos propaguojama Gyvybės medžio sandara papildė krikščionybės misticizmo tradiciją ir buvo paplitusi ta ...

Zohar

Zohar, Zoharas, Zoar, - plačiai pripažintas svarbiausias žydų misticizmo – kabalos tekstas. Šiame tekste yra visų pirma Toros komentarai, parašyti aramėjų ir hebrajų kalbomis, susidedantys iš pasakojimų ir dialogų. 1 Prologas – Akdamot sefer aZoa ...

Naujasis Amžius

Naujasis Amžius – tai decentralizuotas Vakarų kultūros socialinis ir dvasinis judėjimas, siekiantis Universaliosios Tiesos ir aukščiausio individualiojo žmogiškojo potencialo. Naujasis Amžius jungia kosmologijos, astrologijos, ezoterikos, alterna ...

Mantra

Mantra – sakralinė formulė, meditacijos skiemuo, garsinė dievybės inkarnacija, naudojama indiškos kilmės religijose. Tai garsinių skiemenų seka, paprastai tariama arba giedama ją kartojant kelis, keliolika ir dar daugiau kartų, aklamuojama). Šiuo ...

Naujasis šamanizmas

Naujasis šamanizmas – bendras pavadinimas šiuolaikiniams šamanistiniams tikėjimams ir filosofinėms sistemoms. Daugumą jo pasekėjų sieja tikėjimas dvasiomis, kartais – enteogenų naudojimas, įvairios meditacijos formos. Pasekėjai dažnai teigia, kad ...

Bafometas

Bafometas – neaiškios kilmės žodis, pirmą kartą pavartotas Tamplierių proceso protokoluose. Šiam tamplierių simboliui stojant į ordiną reikšta pagarba jį bučiuojant. Inkvizicija inkriminavo Tamplierių ordinui kaltinimus erezija, satanistinėmis pr ...

Ezoterika

Ezoterika – ezoterinių pažiūrų, nuostatų laikymasis, t. p. ezoterinis žinojimas ; žodis kilęs iš graikų kalbos ἐσωτερικός, kaip žodžio ἔσω, "vidinis", išvestinė sąvoka, reiškianti "susijęs su tuo, kas yra viduje, kas yra slapta, mistiška". Prieši ...

Grimuaras

Grimuaras - magijos vadovėlis su užkeikimais, dvasių vardais ir jų antspaudais. Šio žanro knygose rašoma, kaip išsikviesti angelus ar demonus, atlikti būrimus bei įgyti stebuklingų galių. Europoje grimuarai išplito apie XIII a., todėl panašūs sen ...